وارون‌سازی مقید RMT با کمک GPR و بررسی یک مورد مطالعاتی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1212-NIGS
نویسندگان
چکیده
استفاده از قید تغییرات هموار پارامترهای مدل به ویژه در آشکارسازی مرزهای ناگهانی، جوابگوی حل مسائل وارون ژئوفیزیک نمی‌باشد. از این رو استفاده از اطلاعات ثانویه نظیر سایر روش‌های ژئوفیزیک به صورت اطلاعات پیشینی ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه با تحلیل سرعت داده‌های رادار نفوذی به زمین (GPR) و ترکیب روابط تجربی تاپ و آرچی، یک قید ساختاری به منظور وارون‌سازی داده‌های رادیومگنتوتلوریک (RMT) ارائه شده است. برای بررسی این رویکرد، یک پروفیل به طول 320 متر بر روی یک آبخوان شناخته شده در شمال محدوده هبی (Heby)، شمال غرب شهر اپسالا (Uppsala) در کشور سوئد مورد بررسی قرار گرفت. وارون‌سازی داده‌های RMT با قید ساختاری معرفی شده، نتایج بهتری نسبت به وارون‌سازی مقید با استفاده از مقطع دورافت مشترک (CO) حاصل کرده و هر دو روش نتایج به مراتب بهتری از وارون‌سازی هموار داده‌ها ارائه کرده‌اند. به نحوی که سطح ایستابی در اعماق کمتر از 20 متر و به تبع آن ناحیه اشباع به خوبی آشکارسازی شده و منطبق به اطلاعات زیرسطحی موجود می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
GPR as a constraint in RMT inversion and a case study investigation
Authors
Abstract
All geophysical inverse problems cannot be solved using the smoothness regularization, especially in the detection of sharp boundaries. Therefore, It’s necessary to use additional subsurface information such as other geophysical methods as a priori information. In this study, we proposed a structural constraint by velocity analysis of Ground Penetrating Radar (GPR) data and combining Topp’s and Archie’s formula for inversion of radio-magnetotelluric (RMT) data. Then, a profile with the length of 320 m was investigated on a known aquifer situated to the north of Heby, Sweden. The inversion result of RMT data using the proposed constraint yields better results than the constrained inversion utilizing the common-offset (CO) section. Also, both methods provide far better results than the standard smoothness constraint. Such that the water table at a depth of less than 20 m, and consequently the saturated zone is detected well, and the result correlates to the available subsurface information.
Keywords
CMP, Constraint, GPR, Groundwater, Inversion, RMT