ارائه روشی جهت تخمین ضرایب الاستیک سه بعدی سنگ با تصاویر دو بعدی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1226-NIGS
نویسندگان
چکیده
استفاده از روش استاندارد فیزیک سنگ رقومی در سال‌های اخیر روند فزاینده‌ای داشته است. تصاویر سه بعدی رقومی اغلب گران بوده و نیازمند حجم محاسباتی زیادی هستند. در مقابل، روش‌های جایگزین از تصاویر دو بعدی ارزان که نیازمند حجم محاسباتی بسیار اندکی می‌باشند، استفاده می‌کنند. در این مطالعه روشی ارائه می‌گردد که براساس تئوری محیط‌ موثر دیفرانسیلی، ضرایب الاستیک سه بعدی از روی تصاویر دو بعدی تخمین زده می‌شوند. این روش برپایه محاسبه نسبت ابعاد برای هر یک از تخلخل‌ها و تعیین توزیع آنها در تصویر دو بعدی است. از آنجایی که همه تخلخل‌های نمونه تصاویر دو بعدی دیده نمی‌شوند، از روش شبیه‌سازی بر پایه همبستگی متقابل برای تولید سناریو-های ممکن دیگر استفاده شده است. نتایج روی نمونه‌های استاندارد نشان‌دهنده دقت مناسب روش پیشنهادی است.
کلیدواژه ها
 
Title
A method for estimating 3D elastic moduli of rock using 2D images
Authors
Abstract
Standard Digital rock physics has been extensively used to compute rock physical parameters. Digital images are not widely available and often come with an excessive cost and expensive computation. Alternative DRP methods, however, benefit from the highly available low-cost 2D thin-section images and require a small amount of computer memory usage and CPU. We introduce another alternative DRP method to compute 3D elastic parameters based on differential effective medium (DEM) theory. We aim to capture the pore aspect ratio distribution from 2D images. This distribution is, then, used to estimate 3D elastic moduli of sample by DEM equations. Moreover, a stochastic porous media reconstruction method was also used to generate more scenarios of rock structure and those of which that are not seen in 2D images. Results from Berea sandstone and Grosmont carbonate showed that using only 2D images our proposed method could effectively estimate 3D elastic moduli of rock samples.
Keywords
Digital rock physics, Alternative method, Differential effective medium, Pore aspect ratio