اکتشاف رگه های باریتی طلادار با روشهای IP و RS

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1210-NIGS
نویسندگان
چکیده
به منظور اکتشاف طلا در رگه های باریتی با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی در منطقه ای در شهرستان دانسفهان که در شمال گسل حسن آباد واقع است، برداشت های مقاومت ویژه و قطبش القایی در طول چند پروفیل عمود بر رخنمون مشاهده شده انجام شده است. سپس داده های برداشت شده مذکور، توسط نرم افزار RES2DINV برای تعیین توزیع مقاومت های ویژه و بارپذیری های زیر سطح معکوس سازی شده اند. برای کاهش اثر عدم یکتایی و مقید ساختن معکوس سازی به داده های مذکور، مجموعه داده های مقاومت ویژه و بار پذیری ظاهری به طور همزمان در معکوس سازی مشارکت داده شده اند. نتایج حاصل از معکوس سازی داده ها، بصورت مقاطع پربندی شده ارائه گردیده اند. در روی مقاطع تغییرات مقاومت ویژه و بارپذیری ناگهانی به ناپیوستگی ها نسبت داده شده است. از آنجا که ریخت شناسی عمده‌ این منطقه، نشان از کانی سازی فلزی از نوع پراکنده می دهد لذا در روی مقاطع نواحی با مقاومت ویژه بالا و بارپذیری بالا محتمل ترین نواحی برای کانی های فلزی تشخیص داده شده و مشخص گردیده اند.
کلیدواژه ها
 
Title
Exploration of barite veins including gold, with (IP) and RS methods
Authors
Abstract
In order to explore the gold in the Barite veins, using geoelectric methods in a region in the city of Danesfahan, north of the Hassanabad fault, Appearance resistivity and induction polarization were conducted over several profiles perpendicular to the observed outcrops. Then collected data have been inverted using RES2DINV software to estimate resistivities and chargabilies of the subsurface. To reduce non-uniqueness of the problem and more constraining the inversion to the data both apparent resistivities and chargabilities are simultaneously are contributed to the inversion. Results of the inversion are presented in form of contouring sections. In the sections sudden variations of resistivities and chargabilities are related to discontinuities. Since main morphology in this area shows metal scattered mineralization, thus areas with high resistivities and chargabilities are indicated and identified as metal mineralization.
Keywords
Gold, Barite vein, Appearance resistivity, Induction polarization, Scattered mineralization, Inversion method