طراحی عملیات برداشت داده های لرزه ای غیرعامل بر روی ساختمان دهدشت

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1265-NIGS
نویسندگان
چکیده
در سال های اخیر استفاده از داده های لرزه ای غیرعامل به دلیل هزینه کمتر نسبت به روشهای لرزه ای مرسوم و ارائه نتایج قابل قبول، توجه بسیاری را در صنعت اکتشاف نفت جلب نموده است. برداشت و استفاده از داده های لرزه ای غیرعامل بخصوص در مناطقی که داده های لرزه ای با چشمه مصنوعی قابل برداشت نبوده و یا نتایج حاصل از این نوع برداشت ها رضایت بخش نباشد می تواند مورد توجه قرار گیرد. برداشت داده های لرزه نگاری با چشمه مصنوعی در ساختمان دهدشت به دلیل رخنمون سازند گچساران هیچگاه نتایج مورد انتظار را ارائه نداده است. به همین دلیل برداشت داده های لرزه ای غیرعامل در برنامه اکتشاف محدوده مذکور قرار گرفته و داده ها در سال 1395-1396 در یک دوره زمانی 8 ماهه و توسط بیش از یکصد ایستگاه مستقل از یکدیگر برداشت گردید. در این مقاله اصول طراحی برداشت داده های پسیوسایزمیک با هدف انجام توموگرافی لرزه ای مورد واکاوی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Designing of passive seismic data acquisition for Dehdasht structure
Authors
Abstract
In recent years, the use of passive seismic data has gained a great deal of attention, as the data tends to provide acceptable results at lower cost compared to conventional seismic methods. Acquisition and the use of passive seismic data can be considered especially in areas where either it is impossible to use artificial seismic sources or the results of such methods are not satisfactory. Results of active seismic acquisitions using artificial sources across Dehdasht structure have never ended up with the expected results, primarily due to outcrop of Gachsaran Formation across the area. As such, acquisition of passive seismic data was planned as a part of the exploration program in the region, and passive data was acquired at more than 100 independent stations during an eight-month period (2016-2017). In this paper, fundamentals of passive seismic survey design aimed for tomography analysis are investigated.
Keywords
passive seismic, design, Gachsaran formation, Tomography, micro seismic