برآورد سازوکار کانونی با پُلاریتی اولین رسید موج P

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1254-NIGS
نویسندگان
چکیده
سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های کوچک برای تعیین ساختار و کینماتیک گسل‌ها و همچنین تحلیل تنش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین مهم است سازوکار‌ رویدادهای کوچک دقیق شناسایی شوند. این سازوکارها اغلب با استفاده از پُلاریتی اول رسید موج P ثبت شده در ایستگاه‌های محلی، بدست می‌آیند. اولین رسید موج P مشاهداتی با توجه به جهتی که در آن شعاع از کره کانونی خارج می‌شود تصویر شده و وضعیت صفحات گرهی نسبت به مجموعه ای از مشاهدات اولین رسید تعیین می‌گردد. در روش مورد استفاده، ضمن فرض خطای پُلاریتی‌های مشاهداتی موج P، خطا در موقعیت کانون زمین‌لرزه و مدل سرعت منطقه نیز در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش این روش را بر روی داده های زمین لرزه مربوط به منطقه کالیفرنیا در سال 1994 اجرا کردیم و نشان دادیم که جواب‌ به دست آمده توسط این روش منطقی‌تر بوده و نسبت به روش های قبلی بهبود یافته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of Focal Mechanisms Using P-Wave First-Motion Polarity
Authors
Abstract
The focal mechanisms of small (Mw < 4) earthquakes can be exploited to infer the structure and kinematics of faults and to analyze the stress field in which the earthquake occurs. Therefore, it is prominent to determine focal mechanisms of small events as accurately as possible. These focal mechanisms are most often found using P-wave first-motion polarities recorded at local seismic stations. Each observed P arrival is mapped to the orientation at which the ray left the focal sphere, and nodal planes are fit to the set of observations. This method accounts for possible errors in the assumed earthquake location and seismic-velocity model, as well as in the polarity observations. We applied this method to an earthquake occurred in 1994, Northridge-California. The results demonstrated that the solution obtained by this approach is reasonable and is improved against those obtained by previous methods.
Keywords
Focal mechanism, P-wave First-Motion Polarity, Small and Local Earthquakes, seismic data, Northridge-California, local Seismic Stations