بهبود تخمین تابع گرین حاصل از نوفه های محیطی در شبکه شتابنگاری تهران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1208-NIGS
نویسندگان
چکیده
با استفاده از همبستگی همگرایی نوفه های محیطی ثبت شده بین جفت ایستگاه ها در حوزه زمان توابع گرین بین ایستگاهی استخراج می شوند که با استفاده از آنها می توان ساختار زیر سطح زمین را مورد مطالعه قرار داد، برای همین منظور باید تخمین درستی از توابع همبستگی نوفه ای به دست آورد. در این مطالعه که مربوط به شبکه شتابنگاری تهران (طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۳۶ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۵۰ دقیقه شمالی) است و شامل ده ایستگاه شتابنگاری می باشد. با تقسیم پنجره های زمانی به بازه های کوتاه مدت، استفاده از همپوشانی در تمامی پنجره های زمانی و با بهره گیری از برش حد آستانه که بر اساس جذر میانگین مربعات دامنه تعیین می شود، بهینه ترین تخمین از همبستگی همگرایی نوفه ای در تمام مسیرها ارائه شده است، که از برانباشت نهایی آنها توابع گرین تخمین زده شده بهبود یافته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Improving Green’s Function estimation of seismic ambient noise in Tehran Accelerograph Network
Authors
Abstract
By cross-correlating the ambient noise recorded at two stations over a period of time, the Green’s Function between the two stations can be extracted that can use for studding surface down. The study area is Tehran) 35°41′21″N 51°23′20″E (and this area consists of ten accelerator stations. In the current method using by dividing into short time period windows with overlap and Clipping threshold which is determined based on the root mean square of the domain, we were able to obtain the best possible method for noise cross correlation, and after stacking for all of the station-pair paths we improved the final Green’s Functions.
Keywords
Tehran, cross-correlating the ambient noise, Green's Functions, Overlapping, Clipping threshold