بررسی توزیع مکانی پارامتر b-value، در منطقه زمین‌لرزه‌ی12 نوامبر 2017 ازگله

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1215-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه، توزیع مکانی پارامتر b-value، قبل از زمین‌لرزه 12 نوامبر سال 2017 میلادی ازگله در استان کرمانشاه (3/7Mn=)، به‌عنوان ابزاری که می‌توان از آن در تحقیقات پیش‌نشانگری زمین‌لرزه استفاده کرد، مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات b-value می‌تواند نشانه توزیع مکانی تنش و یا ناهمگنی ساختاری در یک منطقه باشد. پس از جمع‌آوری و پالایش اطلاعات زمین‌لرزه‌ای در محدوده مورد بررسی، توزیع مکانی پارامتر b-value، با استفاده از روش بیشینه تشابه، برای بزرگی‌های بیشتر از بزرگی کامل بودن MC برآورد شده است. نقشه حاصل شده از توزیع مکانی b-value در منطقه، تغییراتی از 6/0 تا 5/1 و همچنین مقادیر پایین پارامتر b-value را قبل از زمین‌لرزه ازگله، در محل‌های متحمل زمین‌لرزه نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Spatial distribution processing of b-value parameter in the region of 12 November 2017 Ezgeleh earthquake
Authors
Abstract
In this study, spatial distribution of the b-value parameter before, 12 November 2017 Ezgeleh Earthquake in Kermanshah province has been investigated, which can be used as a tool in earthquake precursory researches. b-value variations could indicate spatial distribution of stress or the structural heterogeneity in this region. After collecting and processing earthquake information in the studied area, spatial distribution of the b-value parameter is estimated using the maximum likelihood method for magnitudes larger than MC. According to the spatial distribution map of the b-value parameter, these parameters in studied area, changes from 0.6 to 1.5, also b-value has low values in probable locations for Ezgeleh earthquake before the above earthquake.
Keywords
b-value parameter, spatial distribution, stress, earthquake precursory, Ezgeleh earthquake, Kermanshah province