خصوصیات زمین لرزه 12 نوامبر 2017 ازگله کرمانشاه، شمالغرب زاگرس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1205-NIGS
نویسندگان
چکیده
چکیده
هدف اصلی از انجام مطالعه حاضر، شبیه سازی امواج حجمی ثبت شده برای زمین لرزه ازگله کرمانشاه می باشد. شبیه سازی نقش مهمی را در تخمین پارامترهای چشمه ایفا می نماید. زمین لرزه 12 نوامبر 2017 با بزرگی 3/7Mw = در حوالی ازگله از نادرترین زمین‌لرزه‌های مخرب در استان کرمانشاه می‌باشد که باعث خسارات و تلفات جانی سنگینی گردید. زلزله اصلی پسلرزه های زیادی بدنبال داشت. وسعت تخریب و لرزش طولانی یا مدت دوام زیاد زمینلرزه خود دلیل بر این است که زمینلرزه اصلی حادثه ساده‌ای نبوده و متشکل از چند حادثه متوالی می‌باشد. چگونگی تخریب مناطق آسیب دیده و شدت آن در امتداد شمال‌غرب ـ جنوب‌ شرق می‌باشد. بدین ترتیب شکستگی در انتهای شمال ‌غرب ایجاد و به سمت جنوب ‌شرق گسترش پیدا نموده است. چگونگی فعالیت پسلرزه‌ها نیز نشان می‌دهد که شکستگی به صورت یک طرفه گسترش پیدا نموده است. در 22 نوامبر2013 زمین لرزه ای با بزرگی 6/5 در استان ایلام واقع در جنوب غربی منطقه مورد مطالعه رخ داد. بدنبال این زمین لرزه در چهار روز بیش از 300 زلزله با بزرگی 5/2 الی 7/5 در این گستره رخ داده که چهار زلزله بیش از 5 و چهارده زلزله بیش از 4 بزرگا داشتند. فعالیت اخیر زلزله ها در استان کرمانشاه در گستره ای رخ دادند که از نظر فعالیت لرزه ای یکنوع نبود لرزه ای وجود داشت. توزیع پسلرزه ها سه ناحیه فعال لرزه ای را مشخص می کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Characteristics of the November 12, 2017, Ezgaleh-Kermanshah earthquake, NW Zagros
Authors
Abstract
Abstract
The main aim of this study is modeling the observed bodywaves of Ezgaleh in Kermanshah. Waveform modeling has important role in estimation of source parameters. The 12th November 2017 earthquake with Mw=7.3 occurred around Ezgaleh. This earthquake is one of rare destructive earthquakes in Kermanshah province that caused large destruction and heavy human loss. The mainshock followed many aftershocks. Extensive destruction and long shaking indicate that the mainshock shoud be a multiple source. Distribution of destruction and intensity and aftershocks all suggest that rupture initiated in northwest and extended towards southeast in unilateral manner. On 22nd November 2013, an earthquake occurred in Ilam province, southwest of study region. Within 4 days, more than 300 aftershocks with magnitudes 2.5-5.7 followed this earthquake, 4 earthquake with magnitudes greater than 5 and 14 aftershocks with magnitudes greater than 4. Recent seismic activity happened in a region with low rate of seismicity. Aftershocks distribution suggests three seismically active areas.
Keywords
Keywords: Seismicity of south Kermanshah, Sarpol-e-Zahab earthquake, Earthquake parameters, Source process