بازیابی تابع گرین با استفاده از همبستگی متقابل امواج کدا در گسترهء تهران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1207-NIGS
نویسندگان
چکیده
هدف از این مطالعه بازیابی تابع گرین بین جفت ایستگاه ها با استفاده از همبسته سازی امواج کدا می باشد، که در تعیین ساختار پوسته و گوشته بالایی دقیق می باشد، زیرا شکل موج های ثبت شده علاوه بر نوفه های محیطی دارای امواج کدای پراکنده نیز می باشند. در این پژوهش با استفاده از همبسته سازی امواج کدا در منطقه تهران با موقعیت جغرافیای ˚35.55 تا ˚35.85 درجه شمالی و ˚51.15 تا ˚51.6 درجه شرقی با ابعاد تقریبی 100*100 کیلومتر و 10 ایستگاه شتاب نگار با داده های پیوسته یک ماهه تابع گرین را بازیابی کرده ایم. نتایج این مطالعات نشان می دهد که تابع گرین حاصل از همبستگی نوفه های محیطی دارای نوسانات و نویزهای آلوده بوده و تابع گرین بدست آمده از این روش متقارن نمی باشد و برخی مسیرها بدلیل عدم ثبت انرژی حذف شده اند، اما تابع گرین حاصل از همبستگی متقابل امواج کدا متقارن تر بوده و در هردو قسمت علی و غیر علی بازه انرژی مشخص است. در نتیجه به تابع گرین واقعی نزدیک تر می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimate Green’s Function using coda waves cross-correlations in Tehran Region
Authors
Abstract
The purpose of this study is to restore the Green's Function between pairs of stations by using the correlation of coda waves, since the waveforms recorded in addition to the ambinet noises have scattered waves. In this research, the correlation of the coda waves in the Tehran region with a geographical position of 35.55 to 35.85 degrees North and 51.15 to 51.5 degrees East with an approximate dimension of 100 * 100 kilometers and 10 accelerated stations with continuous data We reconstruction the Green's Function during one month. The results of these studies show that Green's Function is due to the correlation of ambinet noise with fluctuations and noise pollution, and the Green's Function obtained from this method is not symmetric and some of the paths are eliminated due to the lack of energy recording, but the Green's Function The result of the mutual correlation of the coda waves is more symmetrical and it is clear in both the causal and non-causal intervals of the energy range. As a result, it is closer to the actual Green Function and this method can help to reduce noise by cross correlation coda wave.
Keywords
Green Function, Coda wave, Cross-correlations, Ambient noise, Tehran