تعیین ضخامت آبرفت با استفاده از لرزه نگاری شکست مرزی در ساختگاه سد لیلانچای

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1234-NIGS
نویسندگان
چکیده
روش لرزه نگاری شکست مرزی در ساختگاه سد لیلان‌چای در شرق شهرستان ملکان و جنوب استان آذربایجان شرقی برای تعیین تغییرات ضخامت آبرفت به کار برده شد. برداشت داده ها در چند پروفیل در نقاط مختلف ساختگاه سد انجام شد و در نهایت با استفاده از روش های زمان تقاطع، پرتویابی، GRM و توموگرافی دادهای به دست آمده تفسیر شدند. لایه‌های موجود در منطقه شامل آبرفت اشباع و غیر اشباع از آب، شیل و دولومیت است که در پروفیل-های لرزه‌ای آشکار شدند. ضخامت آبرفت در پروفیل‌های مختلف لرزه ای از 4 تا 24 متر تغییر می کند. نتایج به دست آمده با حفاری ها و مقاطع زمین شناسی موجود مقایسه و نتایج خوبی حاصل شد. نتایج حاصله نشان می دهد که روش‌ زمان تقاطع در لایه‌های با سرعت متغیر و تغییرات شدید عمق، مدل‌ چندان معتبری را ارائه نمی‌دهد. با این وجود این روش به همراه روش پرتویابی توانستند مدل‌های اولیه خوبی را برای روش‌ توموگرافی آماده ‌کنند. GRM تغییرات جانبی سرعت را به خوبی به تصویر کشید و روش توموگرافی نیز مدل سرعت و عمق خوبی را ارائه داد.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of Alluvium thickness in Leylan Chai dam site using refraction seismic method
Authors
Abstract
Seismic refraction surveys were conducted in Leylanchay Dam near Malekan, Eastern Azarbayjan province to determine depths of the alluvium in dam site. Refraction seismic data collected from 4 location in dam site and interpreted with four methods of interpretation, include: Intercept-time method, Raytracing method, Generalized reciprocal method and Refraction Tomography. Four layers include saturated alluvial, unsaturated alluvial, saturated shale and dolomite were detected in seismic profiles. Thickness of alluvium ranged from 4 to 24 meter. Results compared with boreholes and geologic sections and good results achieved. Also this results indicated that Intercept-time method have a weak result in complicate subsurface models, however this method with Ray tracing method can prepare well initial models for other raytacing methods such as tomography. GRM could finely illustrate the lateral changes in layers velocity and tomography also prepared high quality model of depth and velocity
Keywords
Refraction seismic, Intercept time method, GRM, Tomography, ray tracing, Alluvium