تحلیل تانسور فاز و مدل‌سازی دو بعدی داده‌های مگنتوتلوریک زمین گرمایی سبلان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1171-NIGS
نویسندگان
چکیده
تانسور فاز پارامتر بسیار مفیدی است که علی رغم تانسور امپدانس، مستقل از اعوجاج‌های ناشی از بی‌هنجاری‌های سطحی می‌باشد. با نمایش گرافیکی پارامتر‌های تانسور فاز به صورت بیضی در فرکانس‌‌های مختلف می‌توان اطلاعاتی از ساختار ژئوالکتریکی بدست آورد. در این مقاله از این روش برای تحلیل ابعادی و تعیین امتداد مناسب برای داده‌های محدوده زمین گرمایی سبلان استفاده شده، و پس از پردازش‌های لازم روی داده‌ها، داده‌های چرخش یافته مورد مدل‌سازی وارون قرار گرفته است. نتایج مدل‌سازی به خوبی موقعیت احتمالی مخزن زمین گرمایی و سنگ پوش را مشخص می‌نماید که این نتایج با اطلاعات چاه‌های موجود و همچنین مطالعات مگنتوتلوریک پیشین سازگاری بسیار بالایی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Phase tensor analysis and 2D inversion of Sabalan magnetotelluric data
Authors
Abstract
Phase tensor is a very useful parameter, despite the impedance tensor, the phase tensor is independent of the distortion caused by shallow structures and it can providing information about the dimensionality of the geoelectrical structures by showing as ellipses. In this paper, phase tensor method was performed on the magnetotelluric data of Sabalan geothermal system in order to dimensional analysis and determining the geological strike. After needed processing and data rotating based on the phase tensor analysis, 2D inversion was done on the magnetotelluric data. The result of inversion successfully showed the geothermal reservoir and its cap rock and it has a good agreement with previous geophysical studies and wells information.
Keywords
Magnetotellurics data, Phase tensor, Sablan geothermal