روشی برای افزایش توان تفکیک داده لرزه‌ای بر پایه وارون Q بازه‌ای VSP دورافت صفر

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1295-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مقاله از طریق تحلیل طیف دامنه موجک پایین رونده VSP دورافت صفر انتخاب شده و موجک پایش کننده، مقادیر Q بازه ای موثر و پایدار بدست آورده می شود. بر این اساس، روشهای نسبت طیفی و برازش طیفی دامنه ای بهبود یافته برای وارون Q بازه ای بر اساس داده VSP دورافت صفر و فلوچارتی برای پردازش داده VSP دورافت صفر، پیشنهاد می گردد. در ادامه، روشهای پیشنهاد شده به داده VSP دورافت صفر اعمال و فیلتر وارون قبل از برانبارش به داده VSP دورافت صفر و لرزه سطحی برای جبران دامنه با مقدار Q تخمین زده شده، انجام می گیرد. فیلتر Q وارون، پهنای باند فرکانسی و فرکانس غالب را به طور وسیع، افزایش می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
A method for improving resolution of seismic data based on interval Q-inversion of ZVSP data
Authors
Abstract
In this paper based on analyzing the spectrum of monitoring wavelet and down-going wavelet of zero-offset VSP data we obtain stable interval Q factor. Then is presented improved amplitude spectral fitting and spectral ratio methods for interval Q inversion based on zero-offset VSP data, and the flowchart for processing the zero-offset VSP data. Subsequently, we apply the proposed methods to real zero-offset VSP data, and carry out prestack inverse Q filtering to zero-offset VSP data and surface seismic data for amplitude compensation with the estimated Q value. Inverse Q filter broadened the frequency bandwidth and enhanced the dominant frequency greatly.
Keywords
Interval Q inversion, zero-offset VSP, Spectral Ratio