روشی برای افزایش توان تفکیک داده لرزه‌ای بر پایه وارون Q بازه‌ای VSP دورافت صفر
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
کارشناس لرزه شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
چکیده
در این مقاله از طریق تحلیل طیف دامنه موجک پایین رونده VSP دورافت صفر انتخاب شده و موجک پایش کننده، مقادیر Q بازه ای موثر و پایدار بدست آورده می شود. بر این اساس، روشهای نسبت طیفی و برازش طیفی دامنه ای بهبود یافته برای وارون Q بازه ای بر اساس داده VSP دورافت صفر و فلوچارتی برای پردازش داده VSP دورافت صفر، پیشنهاد می گردد. در ادامه، روشهای پیشنهاد شده به داده VSP دورافت صفر اعمال و فیلتر وارون قبل از برانبارش به داده VSP دورافت صفر و لرزه سطحی برای جبران دامنه با مقدار Q تخمین زده شده، انجام می گیرد. فیلتر Q وارون، پهنای باند فرکانسی و فرکانس غالب را به طور وسیع، افزایش می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
A method for improving resolution of seismic data based on interval Q-inversion of ZVSP data
Authors
ahmad amini
Abstract
In this paper based on analyzing the spectrum of monitoring wavelet and down-going wavelet of zero-offset VSP data we obtain stable interval Q factor. Then is presented improved amplitude spectral fitting and spectral ratio methods for interval Q inversion based on zero-offset VSP data, and the flowchart for processing the zero-offset VSP data. Subsequently, we apply the proposed methods to real zero-offset VSP data, and carry out prestack inverse Q filtering to zero-offset VSP data and surface seismic data for amplitude compensation with the estimated Q value. Inverse Q filter broadened the frequency bandwidth and enhanced the dominant frequency greatly.
Keywords
Interval Q inversion, zero-offset VSP, Spectral Ratio