بررسی ساختار نزدیک سطح بین ایستگاه طبس- بصیران در منطقه خراسان جنوبی با استفاده از همبستگی نوفه لرزهای‌ محیطی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1223-NIGS
نویسندگان
چکیده
یکی از روش‌‌های دست‌یابی به ساختار درونی زمین استفاده از ویژگی‌های پاشش امواج سطحی است. در این تحقیق با استفاده از داده‌های نوفه لرزهای محیطی ثبت شده در دو ایستگاه طبس و بصیران از مجموعه ایستگاه‌های پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و بعد از آماده‌سازی داده‌ها و محاسبه همبستگی متقابل به محاسبه توابع گرین پرداخته شده است، که در نهایت سرعت گروه و فاز امواج ریلی و لاو را بدست آوردهایم. بطوریکه با وارون سازی این منحنی های پاشندگی، سرعت موج برشی برای بررسی ساختار نزدیک به سطح در منطقه خراسان جنوبی بدست آمده است. نتایج سرعت موج برشی بیانگر لایهای به ضخامت 8 کیلومتر با سرعت تقریبی 3.2 کیلومتر بر ثانیه می‌باشد که بر روی سنگ بستر سخت با سرعت تقریبی 3.65 کیلومتر بر ثانیه قرار گرفته‌ است.
کلیدواژه ها
 
Title
Shallow crustal structure studding between Tabas-Basiran in the south khorasan using cross-correlation of ambient seismic noise
Authors
Abstract
Surface wave dispersion characteristics has proven a useful tool to consider Earth's interior.
In this study, we extracted Rayleigh and Love waves group and phase velocities using ambient seismic noise, after preparing data and estimating cross correlation, approach and retrieving empirical Green's function between Tabas-Basiran inter-station which are installed by international institute earthquake engineering and seismology. So, inversion of these dispersion measurements lead to obtain 1D shear wave velocity model. The shear wave velocity result exhibit there is a layer with thickness approximately 8 km and with velocity ~3.2 kilometer per second which is overlaid a hard bedrock with velocity ~3.65 kilometer per second.
Keywords
Ambient seismic noise, Cross-correlation, Staking, Non-linear inversion, Dispersion curve, shear wave Velocity