تحلیل آماری ـ فیزیکی رخداد انواع مه در فرودگاه اردبیل

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1233-NIGS
نویسندگان
چکیده
کاهش دید ناشی از رخداد مه، سامانه‌های حمل و نقل جاده‌ای، دریایی و هوانوردی را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از این‌رو شناخت شرایط شکل‌گیری مه منجر به کاهش خسارات جانی و مالی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل آماری ـ فیزیکی رخداد مه در فرودگاه اردبیل است. برای این منظور، از داده‌های ایستگاه همدید فرودگاه اردبیل در یک دوره آماری 13 ساله (2004 تا 2016 میلادی) استفاده شده است. برای تحلیل آماری، فراوانی رخداد مه در بازه‌های زمانی گوناگون بررسی شده است. سپس با استفاده از تحلیل فیزیکی، نوع مه در ساعات مختلف همدیدی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، فرایند فیزیکی سرمایش تابشی برای ساعت‌های 21، 00، 03 و 06 (UTC) و فرارفت رطوبت برای ساعت‌های 09، 12 و 15 (UTC) و ترکیبی از آنها برای ساعت 18 سازوکارهای اصلی شکل‌‌گیری مه و ابرهای پوشنی پایین است.
کلیدواژه ها
 
Title
Physical-Statistical Analysis of Different Types of Fog at the Ardebil Airport
Authors
Abstract
Reduced visibility by foggy events greatly affects road, marine and aviation transportation. Understanding formation of fog leads to reduction of financial losses and casualties. The purpose of this study is physical-statistical analysis of the fog types at the Ardebil airport. For this purpose, synoptic data of the airport meteorology station were used in a 13-year period (2004-2016). For statistical analysis, frequency of fog events in various time intervals has been investigated. Then, using physical analysis, the type of fog was studied at different synoptic hours. Results indicate the physical processes of radiation cooling and humidity advection are main physical mechanisms for formation of fog and low stratus clouds respectively at 21, 00, 03, 06 (UTC) and 09, 12, 15 (UTC) and both of them at18 UTC.
Keywords
fog, visibility, Synoptic, Ardebil airport, Physical-Statistical Analysis, transport