بررسی پیش‌نشانگری زمین‌لرزه با استفاده از داده‌های ژئومغناطیس در یونان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1245-NIGS
نویسندگان
چکیده
امواج میدان مغناطیسی زمین درهنگام وقوع زمین‌لرزه و همچنین در بازه زمانی پیش از آن دچار نوساناتی در روند طبیعی خود می‌شوند که به آن بی‌هنجاری‌های مغناطیسی گفته می‌شود که به عنوان یکی از پیش‌نشانگرهای زمین‌لرزه مورد توجه بوده است. در این مطالعه برای پردازش داده‌های ژئومغناطیسی از روش منحنی‌های سرشتی استفاده شده است. بر این اساس برای هر ایستگاه و هر مولفه میدان مغناطیسی با ترسیم مکرر داده‌های مربوط به هر شبانه‌روز بر روی هم منحنی سرشتی تشکیل می‌شود. در این مطالعه جهت مطالعه پیش‌نشانگرهای ژئومغناطیس، داده‌های مغناطیسی برای ایستگاه ژئومغناطیس یونان در بازه زمانی هشت ماه بررسی شده است. در مورد مطالعات حاضر پس از به دست آوردن منحنی سرشتی و برداشتن آن از داده‌ها به منظور حذف اثر تغییرات روزانه‌ی میدان مغناطیسی از روی رکوردهای ژئومغناطیس، بی‌هنجاری مشاهده شده پیش از زمین‌لرزه‌ها دارای شدت و تمایز بیشتری نسبت به داده‌های اصلی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of precursors with use of geomagnetic data in Greece
Authors
Abstract
Magnetic field waves of the earth show anomalies before and during earthquakes occurrence and which is called precursors. In this case study we use a new method, characteristic curves for geomagnetic data processing. The characteristic curve is formed for different components of magnetic field in various magnetic stations by over plotting the magnetic data in a 24 hour time period, we plot three components of geomagnetic records for a geomagnetic station in Greece for eight months. After plotting characteristic curves and removing magnetic diurnal variations from geomagnetic records, the observed anomalies before earthquakes became more distinct compared to the original data.
Keywords
Precursor, Earthquake, magnetic field, characteristic curve, magnetic anomaly, Greece