بررسی تغییرات ناهمسانگردی و نسبت Vp/Vs به‌عنوان پیش‌نشانگرها‌ی زلزله

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1264-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این پژوهش مجموعه‌ای از مشاهدات لرزه‌ای شامل دنباله‌ی پیش‌لرزه‌های قبل از زلزله‌ی 16 فروردین 1396 با بزرگی 6 در منطقه‌ی سفیدسنگ استان خراسان رضوی را توصیف می‌کنیم. وجود ایستگاه لرزه‌نگاری جرخوشک در هشت کیلومتری زلزله، این فرصت را فراهم می‌کند که به بررسی تغییرات پیش از زلزله بپردازیم. در اینجا دو پیش‌نشانگر شامل پارامترهای جدایش موج برشی در محیط ناهمسانگرد و تغییرات نسبت سرعت امواج فشاری به برشی، را برای پیش‌لرزه‌های این زلزله بررسی کرده‌ایم. هدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان‌سنجی پیش‌بینی زلزله بر اساس این دو پیش‌نشانگر می‌باشد. با توجه به پژوهش انجام شده، به نظر می‌رسد اگر شبکه‌ی لرزه‌نگاری سه مؤلفه‌ای چگال وجود داشته باشد و همچنین تغییرات پارامترهای ناهمسانگردی و یا تغییرات نسبت سرعت امواج به‌طور مرتب پایش شود، امکان پیش‌بینی وقوع زلزله‌ی قریب‌الوقوع بیشتر می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Variation of anisotropy parameters and Vp⁄Vs investigation as earthquake precursors
Authors
Abstract
In this research, we describe a series of seismic observations including the foreshock sequence of preceding the 5 April 2017 M=6, SefidSang (Fariman, Iran) earthquake, Razavi Khorasan province. Existence of an earthquake seismic station (JRKH), eight kilometers from the epicenter of earthquake, provides the opportunity to explore the precursors changes. We analyze two classes of seismological observables: the ratio between compressional wave and shear-wave velocity (Vp/Vs) and the seismic anisotropy. The purpose of this research is to investigate the feasibility of earthquake stress-forecast based on these two precursors. According to the research, it seems that if there is a dense three-component seismic network monitoring changes in anisotropy parameters or changes in the velocity ratio are monitored continuously, it would be possible to stress-forecast the impending earthquake.
Keywords
Precursor, earthquake forecast, anisotropy parameters, shear-wave splitting, ratio of compressional to shear wave velocity Vp⁄Vs