به‌کارگیری روش‌های الکترومغناطیس‌گذرا و مگنتوتلوریک‌شنیداری در مطالعه یک آبخوان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1276-NIGS
نویسندگان
چکیده
در بخش غرب مرکزی پرتغال در ناحیه‌ای به وسعت 40 کیلومتر‌مربع برای مشخص کردن مشخصات زمین‌شناسی آبخوان Monte Real در مجموع 50 سونداژ الکترومغناطیس‌گذرا و 15 سونداژ مگنتوتلوریک‌شنیداری برداشت شده است. تحلیل بعد با استفاده از روش تانسور فاز انجام شده است. داده های مگنتوتلوریک‌شنیداری با استفاده از الگوریتم گرادیان مزدوج غیرخطی وارون‌سازی شده است. برای بدست آوردن مدل مقاومت‌ویژه لایه های زمین از روش یک بعدی لاونبرگ-مارکوات استفاده کرده‌ایم. نتایج روش الکترومغناطیس‌گذرا یکپارچه نبودن آبخوان در ناحیه مورد مطالعه را نشان می‌دهد به طوری‌که زون با مقاومت‌ویژه بالاتر در شمال واضح است و در شمال‌شرقی ناحیه‌ای با بهره دهی بالا را انتظار داریم. بر اساس نتایج این مطالعه هیچ آثاری از نفوذ آب‌شور در این آبخوان یافت نشد. بنابراین فرض بر این است که خطر نفوذ آب شور درآبخوان مورد مطالعه کم است.
کلیدواژه ها
 
Title
An Aquifer study using Transient Electromagnetic and Audio-Magnetotelluric Methods
Authors
Abstract
A total of 50 Transient Electromagnetic (TEM) and 15 Audio-Magnetotelluric (AMT) soundings were carried out in west central part of Portugal over an area of approximately 40 km2 to characterize the geological formations associated with the aquifer of Monte Real. The dimensionality of the AMT profiles was studied using the phase tensor analysis and the AMT data was inverted using a 2D nonlinear conjugate-gradient algorithm. The TEM soundings were inverted using a 1D Lavenberg-Marquardt technique. The TEM results shows that the aquifer is not uniform through the study area; a more resistive zone is evident in the north and northeast of the investigated area where we expect to have higher productivity. Based on the results of this investigation no traces of saltwater intrusion were found for the Monte Real aquifer. Therefore, we assume that the risk of saltwater intrusion is small in the study area.
Keywords
Aquifer, Audio-Magnetotelluric, Transient Electromagnetic, Inversion