بررسی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از آنالیزهای مکانی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1287-NIGS
نویسندگان
چکیده
حوضه آبریز زنجانرود، با اقلیم نیمه خشک و سرد، به علت افزایش جمعیت، برداشت بیرویه آب‌های زیرزمینی و خشکسالیهای اخیر، متحمل افت شدید تراز آب زیرزمینی شده است. بنابراین برای مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی و تامین آب مورد نیاز سالهای آتی، آگاهی از مکان‌هایی که در آنها امکان وجود سفره‌ی آب زیرزمینی وجود دارد، امری ضروری برای کمک به برنامه‎ریزی بهینهتر است. در این تحقیق هفت معیار موثر در وجود پتانسیل منابع آب زیرزمینی مد نظر قرار گرفته است. برای وزندهی به معیارها از مدل تحلیل سلسله مراتبی و برای تلفیق لایه‌ها در سیستم اطلاعات مکانی از مدل تاپسیس بهره گرفته شده است و نقشه‌ی پتانسیل‌ منابع آب زیرزمینی در چهار رده‌ی اهمیت اولویتبندی شده است. به منظور پی بردن به اهمیت معیارها، آنالیز حساسیت صورت گرفته است. همچنین برای اطمینان از نتایج به دست آمده، نتایج حاصل از مدل با استفاده از روش‌های ژئوالکتریکی صحت سنجی شدند.
کلیدواژه ها
 
Title
Assessment of groundwater potential using spatial analyses
Authors
Abstract
The groundwater level in Zanjanrood catchment area, with a cold semi-arid climate, has been severely declined over the recent years as a result of population growth, groundwater over-extraction and, the recent droughts. Therefore, determining the groundwater potential zoning map for the area is of importance for supplying demand water and a proper water efficiency. In this research, we used seven effective criteria for groundwater potential assessment. The analytical hierarchical analysis process was used for weighting the criteria. Overlay analysis in the ArcGIS was implemented using Topsis model to prepare the groundwater potential map in four different classes of priority of the groundwater potential. To clarify the model results we used the geoelectrical investigations (Resistivity and IP) across the two different priorities determined using the Topsis model.
Keywords
Zanjanrood catchment, assessment of groundwater potential, analytical hierarchical analysis process, TOPSIS, Resistivity, Induced polarization