پتانسیل‌یابی آب زیرزمینی تاقدیس آسماری، جنوب شرق مسجدسلیمان، بوسیله‌ی GIS و ژئوالکتریک

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1304-NIGS
نویسندگان
چکیده
هدف از این پژوهش پهنه‌بندی و بررسی پتانسیل آب زیرزمینی کارستی در تاقدیس آسماری، ایران، استان خوزستان، جنوب شرق مسجدسلیمان، با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و صحت سنجی آن با استفاده از مطالعات ژئوالکتریک می باشد. جهت نیل به اهداف از معیارهای فاصله از محل تخلیه، اختلاف ارتفاع از محل تخلیه، تراکم برخورد شکستگی ها، تراکم طول شکستگی ها، شیب توپوگرافی، تراکم آبراهه ها و لیتولوژی منطقه بهره گیری شد و در مجموع پنج منطقه با پتانسیل های بالا، خوب،متوسط،کم و بدون پتانسیل آب زیرزمینی شناسایی گردید. پس از هم مقیاس سازی و طبقه بندی مجدد نقشه های معیار، پتانسیل آب زیرزمینی منطقه با روش همپوشانی جمع وزنی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه گردید. نقشه نهایی پتانسیل آب زیرزمینی تاقدیس آسماری با استفاده از مطالعات ژئوالکتریک صحت سنجی گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Mapping of Groundwater Potential in Asmari Anticline, South East Masjed Soleiman, Using GIS and Geoelectric
Authors
Abstract
The aim of this study is mapping and analysis of karst ground water potential in Asmari Anticline, South East Masjed Soleiman ,Khuzestan Province, Iran, using Geographic information system (GIS) and geoelectrical techniques. To achieve the goals, parameters distance from discharge point, elevation distance to discharge point, fracture intersection density, fracture length density, slope, drainages density, and lithology criteria were used to determination of five class(High,Up,Moderate,Low,No Potential) of ground water potential. The layers are weighted sum overlaid after rating and reclassification in geographic information system (GIS). The final map of groundwater potential in Asmari Anticline was verified by the geoelectric investigation.
Keywords
Groundwater, Potential detection, Asmari Anticline, Geoelectric, Karst