بررسی و مقایسه ی روابط مختلف فیزیک سنگ به منظور محاسبه ی مدول خشک سنگ در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1305-NIGS
نویسندگان
چکیده
ژئوفیزیک مخزن سعی در تخمین کمی پارامترهای مخزنی از روی داده‌های لرزه‌نگاری دارد. برای این کار شناخت پارامترهای موثر در پاسخ لرزه‌نگاری از جمله مدول خشک سنگ (Dry Bulk Modulus) اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه مدل های مختلفی برای محاسبه ی مدول خشک سنگ ارایه شده است که بسته به جنس و نوع سازند، هر کدام از آنها مناسب با محیط خاصی هستند. در این مقاله، مدل های مختلف فیزیک سنگ از جمله مک بت 2004، مک بت اصلاح شده، هرتز -میندلین 1986 و کیز 2002 در شرایط یکی از مخازن نفتی جنوب ایران مورد بررسی قرار گرفت و سرعت تراکمی در هر کدام از آنها با استفاده از روابط کشسان محاسبه شد. نهایتاً سرعت های بدست آمده از مدل‌های مذکور با نمودارهای چاه‌نگاری موجود مقایسه شدند. همچنین در این مقاله، تغییرات مقاومت صوتی بر حسب فشار نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل مک بت اصلاح شده بیشترین انطباق را با نمودارهای چاه‌نگاری منطقه مورد مطالعه دارد و می تواند بر روی مخازنی با شرایط مشابه استفاده گردد. ضمناً، روش هرتز -میندلین 1986 با اعمال تغییرات در ضریب شکلی خارج از کره و نیز در نظر گرفتن همه اجزا سنگ، می تواند به عنوان یک مدل جایگزین در محاسبات سرعت مطرح گردد. نتایج حساسیت سنجی برای اثر تغییرات فشار نشان می دهد که مخزن مورد مطالعه ی نسبت به افزایش فشار حساسیت کمی دارد و در جهت عکس، حساسیت قابل توجهی در مقاومت صوتی برای کاهش فشار موثر مشاهده می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of Different Rock Physics Models to calculate Dry Rock Modulus in one of the Iranian Southern Oil Reservoirs
Authors
Abstract
It is the aim of reservoir geophysics to estimate reservoir static parameters from seismic data. To reach at this purpose, it is an important step to understand reservoir parameters such as dry rock modulus that impact seismic data. Nowadays various models has been proposed to estimate dry rock modulus, some of those are selected in a particular filed depending on geology and petrophysics of reservoir rocks. In this study we evaluated different rock physics models: MacBeth 2004, modified MacBeth, Hertz-mindlin1986 and Keys 2002. Subsequently, utilizing petro-elastic model, compressional velocity was estimated, and compared with velocity logs. The results showed that modified MacBeth model has the best fit with velocity logs. Hertz-Mindlin Model, on the other hand, could be an alternative model provided that to apply shape factor and consider all rock components. In this study also we evaluated the changes in acoustic impedance due to pressure variation. The results of this study demonstrated different sensitivity of acoustic impedance for pressure drop and build up.
Keywords
Reservoir geophysics, Rock physics, Petro-elastic model, Dry rock modulus, compressional velocity