مهاجرت زمان معکوس پیش از برانبارش بر روی سازند تبخیری گچساران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1307-NIGS
نویسندگان
چکیده
روش‌های مرسوم مهاجرت مقاطع لرزه‌ای نمی‌توانند تصویرسازی مطلوبی از مخازنی که در زیر سنگ‌پوش گچساران قرار دارند را ارائه دهند. این موضوع در جوامع نفتی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. روش‌های مهاجرت زمان معکوس به دلیل استفاده از حل دو طرفه معادله موج اکوستیک در محیط‌هایی با ساختار پیچیده، برترین روش برای تصویرسازی شناخته می‌شوند. در این مقاله نتایج بدست آمده از روش مهاجرت پس از یرانبارش تفاضل محدود در عمق، مهاجرت زمان معکوس پس از برانبارش در عمق و مهاجرت زمان معکوس پیش از برانبارش در عمق بر روی یک خط لرزه‌ای در یکی از میدان‌های نفتی واقع در جنوب غرب ایران با یکدیگر مقایسه شده و برتری روش مهاجرت زمان معکوس پیش از برانبارش به طور مشهودی قابل مشاهده می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Reverse Time Migration in Imaging Geological Units beneath Gachsaran Formation
Authors
Abstract
Conventional seismic migration methods cannot provide an adequate image for reservoirs located below
the evaporates Gachsaran formation. This is very important in oil communities. Reverse Time Migration (RTM) method is a superior imaging algorithm because it solves two-way acoustic wave equation in areas with complex velocity structure. In
this paper, we compare the results of the poststack finite difference of depth, poststack reverse time migration of depth and prestack reverse time migration of depth on a seismic line in an oil field in SW Iran. We show the performance of the prestack reverse time migration is better than the other methods.
Keywords
Gachsaran, Reverse Time Migration, Fully wave equation solution, Poststack, Prestack, Imaging, Finite Difference Migration