تحلیل ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس با روش مغناطیس‌سنجی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1314-NIGS
نویسندگان
چکیده
به منظور درک هندسه گسل و تخمین عمق پهنه گسلی زاگرس، تحلیل کمی و کیفی داده های مغناطیس‌سنجی در تلفیق با مشاهدات ساختاری استفاده شد. سه دسته بی‌هنجاری در ارتباط با بازالت های تغییرشکل یافته در منطقه شناسایی شد: بی هنجاری های 1 و 2، با راستای شمال‌غربی-جنوب‌شرقی (N55W) و بی هنجاری 3، با راستای شمال‌شرقی-جنوب غربی (N70E). بی هنجاری های 2 و3 عمق میانگین 75-85 متر دارند ولی بی هنجاری 1 از هردو عمقیق تر است. نتایج تحلیل برشهای دو بعدی شیب تقریبا قائم را برای بی هنجاری ها تایید می کند. مشاهدات ساختاری نیز وجود لنزهای قائم با حرکت امتداد لغز چپ بر را در راستای بی هنجاری 3 نشان می دهد. شیب بدست آمده در منطقه با ماهیت گسل‌های تراستی در نقشه زمین‌شناسی مغایرت دارد و پهنه برشی امتداد لغز را تایید می-کند. نحوه انقطاع بی هنجاری 1 و 2 توسط بی هنجاری 3، سن جوانتر آن را تایید می کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetometer data for Structural Analysis of Main Zagros Reverse Fault
Authors
Abstract
Magnetometer data interpretation together with structural analysis used for understanding geometry and depth of Main Zagros Reverse fault. Three magnetic anomalies recognized in relation with deformed basalts of the west Hajiabad region: The NW-SE trending (N55W) 1th and 2nd anomalies, and the NE-SW trending (N70E) 3rd anomaly. Anomalies 2 and 3 have an average depth of 75-85 m, but anomaly the 1th anomaly is deeper. The results of the two-dimensional cutoff analysis confirms their vertical dip. Structural observations also confirm the presence of several vertical lenses with sinistral strike-slip movement for 3rd anomaly. The calculated fault dip inconsistent with thrust fault geometry in geological maps and confirms the strike-slip shear zone. Cross-cutting relations between the 1th and 2nd anomalies yield a younger age for 3rd anomaly.
Keywords
Main Zagros Reverse Fault, Hajiabad, magnetic anomaly, sinistral strike-slip shear zone, Basalt, Shear zone Mechanism