روش چند ‌مقیاسی جهت تعیین ضرایب موثر الاستیک در تصاویر رقومی سنگ

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1316-NIGS
نویسندگان
چکیده
فیزیک سنگ رقومی استاندارد روش جدیدی برای محاسبه ویژگی‌های فیزیکی سنگ است. در این روش تصاویر سه-بعدی تهیه و استفاده می‌شود که به دلیل اندازه کوچک نمونه، ساختارهای درشت را در بر‌نمی‌گیرد. از طرفی با افزایش حجم نمونه، حافظه بسیار زیادی برای ذخیره‌سازی و انجام محاسبات عددی نیاز است که در عمل امکان‌پذیر نیست. برای رفع این مشکل، در این مطالعه یک روش چند مقیاسی ارایه می‌گردد که در آن از یک تصویر سه‌بعدی درشت-مقیاس و تصاویر دو‌‌بعدی ریز‌مقیاس استفاده می‌شود. برای تعیین ضرایب الاستیک تصویر درشت‌مقیاس از روندهای به-دست آمده از تصاویر ریز‌مقیاس مانند مدل میانگین وزن‌دار مرزی و بهبود یافته محیط موثر دیفرانسیلی استفاده می-شود. در این مطالعه نمونه کربنات گروسمونت به‌کار گرفته شد. نتایج حاکی از دقت مناسب محاسبه ضرایب موثر با وجود اختلاف بسیار زیاد بزرگنمایی تصویر نسبت به نمونه استاندارد است.
کلیدواژه ها
 
Title
A multiscale approach to estimate effectiev elastic moduli using digital rock images
Authors
Abstract
Standard Digital Rock Physics (DRP) is a newly developed method for characterizing physical parameters of rock. In this method, 3D micro-CT images from a small sample is used which does not cover macro structures of rock. Increasing sample size needs a huge amont of memory for both storage and numerical compuations. To overcome this isse, a multiscal approach is introdced in this paper. In the proposed method, a low-resolotion 3D image and several high-resolution 2D images are used. To determine elstic moduli of low-resolotion image those trends such as bound wighted average and differential effective medium models obtained from high-resolotion images are used. To evaluate this method, the Grosmont carbonate was applied. Results showed an accurate computation even with high differences between reolutions of scales.
Keywords
Digital rock physics, Multiscale approach, Effective elastic moduli