شناسایی اثرات شلیک تحتانی برروی مقاطع سه بعدی لرزه ای دریایی با استفاده از نشانگر لرزه ای Ant tracking

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1322-NIGS
نویسندگان
چکیده
نخستین گام در تعبیر و تفسیر داده های لرزه نگاری کنترل کیفی این داده ها می باشد و یکی از مشکلاتی که در برداشت های لرزه ای، درنواحی تولید هیدروکربن با آن روبرو هستیم، وجود سکوهای تولیدی می باشند و برای جلوگیری از شکاف ایجاد شده در زیر سکوهای مورد نظر درحین پیمایش، تکنیکی بکار گرفته می شودکه شلیک تحتانی نامیده می شود(اثرات شلیک تحتانی در نزدیکی چاهها و دیگر موانع ، بدلیل عدم توانائی کشتی در برداشت خطوط لرزه ای و درنتیجه کاهش تعداد نقاط برداشت و از دست دادن دورافت های نزدیک ظاهر می گردد که در صورت عدم توجه به آنها، ممکن است با گسل اشتباه گرفته شود. این اثرات با اعمال نشانگر Ant tracking بر روی مقطع لرزه ای قابل شناسایی می باشند.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of Undershooting effects on seismic section by using Ant tracking Attribute
Authors
Abstract
First step in interpratetion of seismology data is a quality control of these data, one of the problems in recording seismic in some area for producting hydrocabone, is generative platforms and for preventing of creating gap under that platform during survey,a tecnic is used that called Undershooting, Undershooting effects close to the Wells and other obstacles, Appear because of disability of the boat in recording seismic lines and then decrease in number of recordings points and losing near offsets. If we don’t pay attention to these effects, may be confused with the fault. These effects can be distinguished by applying Ant tracking Attribute on the seismic section.
Keywords
Undershooting, attribute, Ant tracking, Fault