مطالعه ساختار سرعتی لیتوسفر البرز‌غربی با استفاده از توموگرافی دورلرز

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1329-NIGS
نویسندگان
چکیده
این پژوهش به ارائه‌ی مدلی برای ساختار سرعتی لیتوسفر حوضه‌ی خزر جنوبی و ایران مرکزی، با استفاده از روش توموگرافی زمان‌سیر فازهای دورلرز اختصاص دارد. این مدل با استفاده از توموگرافی فازهای دورلرز و منطقه‌ای استخراج شده از 24 ایستگاه موقت متعلق به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به دست آمده‌اند. بر خلاف اغلب نتایجی که برای توموگرافی‌های دورلرز به دست می‌آید این مدل به دلیل فاصله‌ی کم ایستگاهی (km 14~) و استفاده از فازهای منطقه‌ایPn در توصیف پوسته دقت خوبی دارد. دو بی‌هنجاری کم‌سرعت در عمق کم در لبه‌ی خزر جنوبی (دشت گیلان) و شمال ایران مرکزی مشاهده می‌شود که به رسوبات ضخیم در این مناطق نسبت داده می‌شوند. با توجه به تفاوت لیتوسفر البرز با خزر‌جنوبی و ایران مرکزی در پوسته و گوشته بالایی و نتایج بدست آمده از توابع گیرنده در مرز موهو نشان داده می‌شود که در منطقه مورد مطالعه خزر جنوبی به زیر البرز غربی زیررانده نمی‌شود و مرز همگرائی در اینجا یک مرز غیر فعال (Passive margin) است.
کلیدواژه ها
 
Title
Lithospheric velocity structure of the West Alborz by teleseismic travel time tomography
Authors
Abstract
We compute models for lithospheric P andS velocity structure beneath the South Caspian Basin (SCB) shoreline, to the north of Central Iran block assemblage. The models were derived from regional and teleseismic travel times of compressional and shear seismic phases recorded by a dense temporary array of 24 seismic stations. The models have good resolution in the crust due to small interstation spacing (~14km) and Pn constraints employed in the inversion. Two shallow low-velocity anomalies are resolved as evidence of thick sedimentary depocenters in the SCB and in the northern edge of Central Iran. Two lateral velocity contrasts in the crust and the upper mantle are observed beneath the Gilan plain and the northern flank of the western Alborz range which we interpret as the boundary between the lithospheric structure of the SCB, and that of Central Iran. The results do not favor underthrusting of the SCB beneath Central Iran”.
Keywords
(South Caspian Basin, Alborz Mountains, Teleseismic tomography, ACH method)