مطالعه اثر چرخند بر یون‌سپهر با استفاده از داده‌های هواشناختی و یون‌سپهری

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1351-NIGS
نویسندگان
چکیده
برخی مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات پدیده‌های هواشناختی بر یون‌سپهر، نشان‌دهنده اختلالات قوی در منطقه یون‌سپهر توسط چرخند‌های حاره‌ای بود و برخی دیگر نشان از تخلیه الکتریکی برروی انتقال انرژی از جو پایین به جو بالا و ایجاد بی‌هنجاری در منطقه یون‌سپهر دارند. در این پژوهش به‌منظور همبستگی بین عبور مراکز کم‌فشار از ایستگاه تهران با بیشینه تغییرات TEC، نقشه‌های ارتفاع ژئوپتانسلی طوفان‌های ثبت شده هنگام عبور چندین چرخند در دو تراز فشاری 850 میلی بار و 500 میلی بار رسم گردید. سری زمانی بیشینه تغییرات TEC از 3 روز تا دو روز بعد از عبور چرخندها نیز بررسی شد. در نتیجه بین عبور این چرخندها و بیشینه پارامتر یون‌سپهری TEC هیچ ارتباط معناداری یافت نشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of the Effect of Cyclone on Ionosphere Using Meteorological and Ionospheric Data
Authors
Abstract
Some studies on the effects of meteorological data on ionospheres indicate strong disturbances in the Ionosphere region by tropical cyclones, while others indicate an electrical drain on energy transfer from low to high atmospheric and anomalies in the Ionosphere region. In this research, to determine the correlation between the low-pressure centers of Tehran station and the maximum variations of TEC, maps of geopotential height of several storms recorded at two pressure levels of 850 millibars and 500 millibars were plotted along with their maximum TEC variation graph. As a result, no correlation was found between the transmission of these dynamic systems and the fluctuation of the TEC ionospheric parameter.
Keywords
Cyclone, Ionosphere, TEC, meteorological data, Storm, Tehran