ناهمسانگردی لرزه‌ای در جنوب ایران با استفاده از جدایش موج SK(K)S

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1352-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مطالعه از داده‌های ثبت شده در 7 ایستگاه باند پهن مرکز لرزه‌نگاری کشوری در جنوب ایران، با بزرگی گشتاوری بیشتر از 6 که در فاصله رومرکزی 90 تا 145 درجه در طول سال‌های 2010 تا 2017 رخ داده‌بودند، استفاده شده است. پس از آماده سازی داده‌های مذکور برای انجام مراحل پردازش، 122 زلزله برای انجام محاسبات جدایش، باقی مانده‌اند. به منظور محاسبه پارامترهای ناهمسانگردی گوشته، از کمینه کردن انرژی بر روی مولفه عرضی به روش سیلور و چان (1991)، استفاده شده است. در مناطق تکتونیکی فشاری مانند کمربند زاگرس، انتظار یک دگرشکلی برشی خالص در گوشته را داریم. یافته‌های این پژوهش نشان‌می‌دهد که اکثریت جهت سریع بدست-آمده تقریباً در جهت شمال‌شرقی- جنوب‌غربی هستند که با روند زاگرس منطبق نیستند. مقدار اندازه ناهمسانگردی نیز با فرض زمین با ناهمسانگردی یک لایه، مقدار 1 تا 6/1 ثانیه برای اکثر ایستگاه‌ها بدست‌آمده است. در این مطالعه هر سهمی از جدایش پوسته با سهم گوشته جمع شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic anisotropy beneath southern of Iran from SK(K)S wave splitting
Authors
Abstract
In this research, we examined SK(K)S phases from over 122 earthquakes (MW ≥ 6.0 and epicentral distance between 90 – 145 Degree) occurring between years 2010 and 2017 those recorded on 7 broadband stations by Iranian seismological center network. Shear-wave splitting technic, transverse component minimization method which introduced by Silver and Chan (1991), is used. All waveforms were band-pass filtered to retain energy between 0.05 to 0.2 Hz. In compressional tectonic regimes such as the Zagros belt, we expect a pure shear deformation in the mantle that could develop lattice preferred orientation (and anisotropic directions) subparallel to the strike of the belt. But our findings show that the majority of the fast axes are oriented north-east to south-west direction. By looking at the strength of anisotropy results obtained by modeling with one layer ground assumption, 1 to 1.6 seconds for most of the stations is measured. In this case, any crustal contribution should be superposed over the mantle contribution.
Keywords
seismic anisotropy, Shear‌-wave splitting, SKS Splitting, southern of Iran