برآورد رابطه تبدیلی شدت- شتاب برای محدوده ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1361-NIGS
نویسندگان
چکیده
استفاده از مقیاس شدت از زمان‌های گذشته به دلیل عدم وجود دستگاه‌های ثبت زمین‌لرزه‌، اقدام مرسومی بوده است. بدلیل اینکه بدون نیاز به دستگاه خاصی، توسط افراد قابل اندازه‌گیری باشد، همچنان کاربرد دارد. البته دلایل دیگری نیز را می‌توان جهت ضرورت استفاده از مقیاس شدت در دنیای امروزی می‌توان نام برد. از جمله برآورد بزرگای زمین‌لرزه‌های تاریخی، مطالعات مربوط به تخمین جنبش زمین شدت و ارزیابی آسیب‌پذیری، تحلیل خطر لرزه‌ای و تولید نقشه‌های لرزش که این قابلیت را دارد که در چند دقیقه بعد از زمین‌لرزه‌، سطح شدت زمین‌لرزه‌ برآورد و ارائه نماید.
داده‌های انتخابی شامل 782 رکورد ثبت شده در 39 زمین‌لرزه‌ در محدوده زمانی بین 1356 الی 1391 (1977 تا 2012 میلادی) ، با محدوده بزرگای گشتاوری بین 5 تا 3/7 و محدوده شدت کمتر مساوی 9 می‌باشند.
در این مطالعه با استفاده از برازش بر روی داده‌های گردآوری شده برای شدت مشاهداتی در مقیاس مرکالی اصلاح شده و داده‌های حداکثر شتاب زمین و حداکثر سرعت زمین، روابط تبدیلی شدت- شتاب برآورد و ارائه شده‌اند.
کلیدواژه ها
 
Title
PGA-MMI conversion relation for Iran
Authors
Abstract
Using of the macroseismic intensity scale has been a routine action due to the lack of earthquake recording devices from the past. It was also relevant because it could be measured by people without using a specific device. Of course, other reasons can be mentioned for the necessity of using the macroseismic intensity scale including estimation of the magnitude of historical earthquakes, studies on the strong motion estimation, vulnerability assessment, seismic hazard analysis, and the production of ShakeMaps, which is accomplished of estimating the earthquake intensity in a few minutes after the earthquake.
Data set includes 782 item recorded in 39 earthquakes in the time period from 1977 to 2012, with a range of magnitude among 5 to 7.3 (Mw) with MMI >= 9.
In this study, by fitting the data for the intensity of observation on the Modified Mercalli scale and PGA, PGV, The relation of MMI and acceleration were estimated and represented.
Keywords
Macroseismic intensity, strong motion, Earthquake, conversion, Acceleration, Velocity