بررسی چند جانبه زمین لرزه ازگله کرمانشاه

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1366-NIGS (R1)
نویسندگان
چکیده
زمینلرزه ازگله یکی از شدید ترین زلزله های چند دهه اخیر موجب خسارات فراوانی به مناطق زلزله زده غرب کشور شد. ازاینرو بررسی زمین لرزه اصلی و پسلرزه های آن کمک شایان توجهی در درک بهتر ابعاد تکتونیکی این زمیین لرزه خواهد داشت. در این مطالعه سعی شده است تا با مکان یابی مجدد زمین لرزه ها، محاسبه مدل سرعتی و برسی پارامترهای چشمه زمین لرزه اصلی اطلاعات مفیدی از این رویداد مهم ارائه شود.مکان یابی صورت گرفته با استفاده از برنامه لومکس به روش غیر خطی است که روند به خط شدگی زمین لرزه ها به خوبی قابل مشاهده است. قطعا این اطلاعات سبب افزایش دقت در نتایج مطالعات مرتبط با مهندسی زلزله و کاهش ریسک لرزه ای خواهد داشت.
کلیدواژه ها
 
Title
بررسی چند جانبه زمین لرزه ازگله کرمانشاه
Authors
Abstract
زمینلرزه ازگله یکی از شدید ترین زلزله های چند دهه اخیر موجب خسارات فراوانی به مناطق زلزله زده غرب کشور شد. ازاینرو بررسی زمین لرزه اصلی و پسلرزه های آن کمک شایان توجهی در درک بهتر ابعاد تکتونیکی این زمیین لرزه خواهد داشت. در این مطالعه سعی شده است تا با مکان یابی مجدد زمین لرزه ها، محاسبه مدل سرعتی و برسی پارامترهای چشمه زمین لرزه اصلی اطلاعات مفیدی از این رویداد مهم ارائه شود. مکان یابی صورت گرفته با استفاده از برنامه لومکس به روش غیر خطی است که روند به خط شدگی زمین لرزه ها به خوبی قابل مشاهده است.قطعا این اطلاعات سبب افزایش دقت در نتایج مطالعات مرتبط با مهندسی زلزله و کاهش ریسک لرزه ای خواهد داشت.
Keywords
مکانیابی غیر خطی, ازگله, کرمانشاه, زلزله, مدل سرعتی, پارامترهای چشمه