استفاده از مدلسازی پیشرو در تخمین عمق کوری میدان های ژئوترمال

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1367-NIGS
نویسندگان
چکیده
منطقه ی زمین گرمایی محلات در استان مرکزی و در بخش مرکزی فلات ایران قرار دارد. این منطقه دارای چشمه های آبگرم فراوانی می باشد. در این مطالعه هدف ما تعیین تخمین عمق های کف و بالای منابع مغناطیسی در منطقه ی زمین گرمایی محلات در استان مرکزی می باشد. برای این منظور از یک تکنیک پیشرفته در تحلیل های طیفی به نام روش مدلسازی پیشرو پیک طیفی استفاده می کنیم که از این روش می توان برای تخمین عمق بالا و کف لایه ی مغناطیسی بهره برد. از این شیوه برای داده های مغناطیس زمینی برداشت شده در منطقه ی مورد مطالعه بهره برده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که محدوده تغییرات عمق کف چشمه های مغناطیسی بین ۱/۱ تا ۲/۴ کیلومتر بوده و مطابقت بسیار خوبی با محل چشمه های آبگرم دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimating the Curie depth of geothermal fields using Forward modelling of the spectral peak method
Authors
Abstract
Mahallat geothermal field having several hot springs is located in Markazi province, at the center of Iranian Plateau. Various studies have been conducted in this field to estimate the depth and location of the thermal resources. The main purpose of this study is to determine the bottom and top depth of magnetic sources of Mahallat geothermal field located in Markazi province. An advanced technique used in spectral analysis called “Forward modeling of the spectral peak “ is used to estimate the bottom and top depth of magnetic layers. This method is used for collecting magnetic field data in Mahallat area, in Marakzei province. The results indicated that the range of variations in the bottom- depth of magnetic springs varies from 1.1 to 2.3 km, which are significantly consistent with the location of hot springs.
Keywords
Estimate the depth, Bottom depth, Geothermal field, forward modeling, Hot springs