بهینه‌سازی پارامترهای واریوگرام در وارون‌سازی تصادفی لرزه‌ای سه‌بعدی با روش ازدحام ذرات

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1406-NIGS
نویسندگان
1استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند
2استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
3استاد، گروه نفت، انستیتو فنی عالی، دانشگاه لیسبون،
چکیده
در این مقاله، یک الگوریتم ترکیبی برای بهینه‌سازی پارامترهای واریوگرام در وارون‌سازی تصادفی لرزه‌ای سه‌بعدی با استفاده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات ارائه شده است. بعد از مدل‌سازی پارامترهای واریوگرام، بازه‌ای از عدم قطعیت برای دامنه های تأثیر، تعریف شده و پارامترهای بهینه توسط الگوریتم ازدحام ذرات به دست می‌آید. روش ارائه شده بر روی داده مصنوعی در دو حالت بدون نوفه و نوفه‌دار بکار گرفته شده است. نتایج، نشان‌دهنده همگرایی بهینه‌سازی و مقادیر قابل قبول امپدانس صوتی حاصل از وارون‌سازی با استفاده از پارامترهای واریوگرام بهینه شده بوده است. اعتبارسنجی نتایج با استفاده از داده‌های دو چاه آزمون که از فرایند وارونسازی کنار گذاشته شده، مؤید کارایی روش ارائه شده در این پژوهش است.
کلیدواژه ها
 
Title
Optimization of variogram parameters in 3D stochastic seismic inversion using particle swarm optimization algorithm
Authors
Hamid Sabeti, Ali Moradzadeh, Faramarz Doulati Ardejani, Amilcar Soares
Abstract
In this paper, an integrated algorithm for optimization of variogram parameters in 3D stochastic seismic inversion was done using particle swarm optimization (PSO) algorithm. Following variogram modeling, an uncertainty interval for range values were defined, then, the optimized parameters were obtained using PSO algorithm. The inverted acoustic impedance values were produced using the optimized variogram parameters. Proposed method was applied to a synthetic data in two conditions, with and without noise. Results showed optimization convergence and acceptable inverted acoustic impedance values using optimized variogram parameters. Validation of the results were successfully done using two blind wells that were excluded from inversion procedure.
Keywords
Particle swarm optimization, Stochastic seismic inversion, Variogram, geostatistics