بررسی اثر تصحیح توپوگرافی روی داده های گرانی سنجی محدوده زرند کرمان

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1411-NIGS
نویسندگان
دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده
محاسبه اثر توپوگرافی یکی از مهم ترین تصحیحات در بحث گرانی سنجی است. برای سال های متمادی این اثر به روش های مختلف در مطالعات گرانی سنجی در ژئوفیزیک مورد محاسبه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر تصحیح توپوگرافی روی داده های گرانی سنجی محدوده زرند کرمان جهت شناسایی آنومالی های آهن می باشد. برای این منظور ابتدا تصحیح توپوگرافی به کمک انتگرال نیوتن با المان منشوری محاسبه شده و سپس نتایج حاصل از این روش با نتایج به دست آمده از نرم افزار اسیس مونتاژ (Oasis Montaj ) مقایسه شده است. تفاوت در نتایج به دست آمده حاکی از آن است که الگوریتم های حاکم بر دو نرم افزار با هم تقاوت دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of Terrain Correction on gravity data
Authors
Fateme Poorasad
Abstract
The calculation of Terrain Correction is one of the most important corrections in the gravimetry. For many years, this work has been calculated in different ways in geophysical studies. The purpose of this study is investigation of Terrain Correction on gravity data on Zarand range in Kerman to detect iron anomalies. For this purpose, the Terrain Correction was first calculated using Newton's integral with the prism element, and then the results of this method were compared with the results obtained from the Oasis Montaj software. The results show that the algorithms of two softwares follow defferent ways to calculate the terrain correction.
Keywords
Terrain, Gravimetry, Oasis Montaj, Newton', s integral, Prism, Anomaly