پیش‌بینی فشارمنفذی در مخازن کربناته بر پایه داده‌های مقاومت صوتی لرزه‌ای

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1420-NIGS
نویسندگان
1گروه اکتشاف معدن-دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک-دانشگاه صنعتی شاهرود
2استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس ذانشکده های فنی دانشگاه تهران
3گروه ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی فشار منفذی و با استفاده مستقیم از داده‌های مقاومت صوتی لرزه‌ای در یکی از میادین نفتی کربناته در جنوب غرب کشور می‌باشد. این روش که یکی از روش‌های نوین در تخمین فشار منفذی می‌باشد، از اصول روش باورز در برازش بین مقاومت صوتی و تنش موثر بهره می‌برد با این تفاوت که مستقیما از داده‌های وارون سازی استفاده شده و از تقریب‌های مجدد دوری می‌شود. با تفسیر ساختمانی افق‌های‌ لرزه‌ای و وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای، مکعب مقاومت صوتی استخراج گردید. همچنین مکعب فشار روباره از مکعب چگالی مورد تخمین قرار گرفت. در ادامه با انجام برازش بین داده‌های فشار موثر و مقاومت صوتی لرزه‌ای، رابطه اولیه بین آن دو تعیین گردید. پس از اعمال تصحیحات لازم در محل چاه‌ها ضرائب کالیبراسیون نهائی شد و داده‌های مقاومت صوتی به مکعب تنش برگردانده شد. در نهایت مکعب فشار منفذی از رابطه ترزاقی محاسبه گردید. تفکیک درست لایه های مخزنی در مقاطع عرضی استخراج شده از مکعب داده های پیش بینی و میزان انطباق بالای بین این داده ها با داده های بدست آمده از آزمایش های فشار چاه، نشان دهنده توانایی این روش در پیش‌بینی فشار منفذی قبل از حفاری در سازندهای کربناته می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Pore Pressure Prediction in Carbonate Reserves Based on Seismic Acoustic Impedance (AI) Data
Authors
Iraj Maddahi, Ali Moradzadeh, Ali Nejati-Kalateh
Abstract
The objective of this study is to predict the pore pressure using seismic acoustic impedance in one of carbonate oil field in the southwest of Iran. The proposed prediction method is the one of the new methods for estimating pore pressure which based on the principles of Bowers method constructed directly between seismic acoustic impedance and effective stress. However, it is avoids using seismic conversion velocity. In this manner, acoustic impedance cube data were produced from inversion of seismic data and interpretation of horizons using well logs and seismic data. Then overburden pressure was estimated from the density cube. Thereafter, an initial relationship has been obtained from the effective pressure and acoustic impedance data fitting that have been calibrated with test-well data. Then, seismic acoustic impedance cube was converted into effective pressure. Finally, pore pressure cube was calculated by Terzaghi equation. The correct separation of the reservoir layers in the cross sections and high correlation coefficient between these data and the well tests pressures shows that the performance of acoustic impedance method in the pore pressure prediction before drilling for Carbonate reservoirs is acceptable.
Keywords
Pore Pressure, Effective Pressure, Overburden Pressure, Acoustic impedance, Bowers Method, Loading Mechanism