پیش‌بینی فشارمنفذی با سرعت لرزه‌ای حاصل از آنالیز چند نشانگری

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1421-NIGS
نویسندگان
1دانشکده-معدن،نفت و ژئوفیزیک-دانشگاه صنعتی شاهرود-شاهرود-ایران
2استاد دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
3گروه ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود
چکیده
در این تحقیق فشار منفذی با استفاده از روش سرعت لرزه‌ای در یکی از مخازن کربناته هیدروکربنی در جنوب غرب کشور مورد تخمین قرار گرفت. سرعت لرزه‌ای از آنالیز چند نشانگر‌ی لرزه‌ای، بدست آورده شد که برای اولین بار بوسیله مولفین در این نوع مطالعات بکار گرفته شده است. فشار موثر در محل چاه‌ها با استفاده از داده‌های فشار روباره بدست آمده از مکعب چگالی و داده های فشار چاه و با بکارگیری رابطه ترزاقی محاسبه گردید. از برازش بین داده‌های فشار موثر و سرعت لرزه‌ای، رابطه اولیه بین آنها بدست آمد. با انجام تصحیحات لازم در محل چاه‌ها، ضرائب کالیبراسیون نهائی تعیین گردیده و در برگردان مکعب داده-های سرعت به تنش موثر مورد بهره‌برداری قرار گرفتند .خروجی‌های این تحقیق، اعم از ضریب همبستگی بالا، خطای میانگین مربعات پایین، نشان دادند که پیش‌بینی فشار منفذی قبل از حفاری، با استفاده از داده-های سرعت لرزه‌ای در سازندهای کربناته ممکن بوده و انجام چنین مطالعاتی می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای تعیین وزن گل و ارزیابی پتانسیل خطر حفاری‌ داشته باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Pore Pressure Prediction Using Seismic Velocity Estimated from Multi Attribute Analysis
Authors
Iraj Maddahi, Ali Moradzadeh, Ali Nejati-Kalateh
Abstract
Seismic velocity was used to evaluate the pore pressures of one of the Iranian carbonate reservoirs which was first used by the authors in this type of study. Seismic velocity was executed from seismic multi-attributes analysis method, to study interval velocities. Effective pressures were predicted with Terzaghi equation at well locations by using overburden pressures obtained from density cube and well pressure tests (RFT). An initial relationship was obtained from the effective pressure and seismic velocity data fitting. The required calibration coefficients were determined by performing necessary corrections in the wells, therefore the velocity data cube was converted into effective pressure cube. Our investigation results contain, high correlation coefficient and low mean squares error indicate that pore pressures could be perfectly predicted by seismic velocity data in carbonate formations before drilling. In addition it is also possible to estimate the required mud weights. Such Studies will play a significant role in potential risk evaluation.
Keywords
Effective Pressure, Pore Pressure, Overburden Pressure, seismic velocity, Loading Mechanism, multy-attribue analysis