روش‌های غیرفعال لرزه‌ای: بازیابی موج P مستقیم با استفاده از خواص قطبیدگی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1426-NIGS
نویسندگان
1مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2دانشیار و عضو هیئت علمی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده
در سال‌های اخیر مطالعات مختلفی با استفاده از نوفه‌های لرزه‌ای محیطی امواج سطحی را استخراج کرده‌اند. با این وجود، بازیابی امواج حجمی نظیر امواج مستقیم P و S همچنان چالش برانگیز است و مطالعات محدودی به این موضوع پرداخته‌اند. در مقایسه با روش‌های فعال و غیرفعال، بهره‌گیری از نوفه‌های لرزه‌ای محیطی از مزایای بالایی برخوردار است. از این رو، در این مطالعه از الگوریتم‌های پردازشی نوفه‌های محیطی برای بازیابی فاز P مستقیم استفاده شده است و همچنین، از روش‌های مبتنی بر پلاریزه جهت بازیابی بهتر این فاز بهره برده شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهند که با پردازش بهینه داده‌ها و بهره‌گیری از تانسور کامل همدوسی متقاطع سه مؤلفه قائم، شعاعی و عرضی، می‌توان با استفاده از نوفه‌های لرزه‌ای کمتر از یک هفته، فاز P مستقیم را از نوفه‌های محیطی بازیابی کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Passive seismic methods: retrieving diving P wave using polarization properties
Authors
Ali Riahi, Zaher-Hossein Shomali, Ahmad Kamayestani
Abstract
Several studies have extracted the surface waves using seismic ambient noise. In contrast, retrieving the P and S waves are still a critical issue and a few studies have conducted on retrieving body waves. Comparing between active and passive methods, usage of seismic ambient noise has several advantages in retrieving body waves part of ambient noise. Therefore, in this study, we use ambient noise processing algorithms and polarization methods in order to clearly retrieve the diving P phase. The results reveal that optimize processing and usage of full tensor cross-coherence of vertical, radial and transverse components can reconstruct the diving P wave via less than a week seismic ambient noise data.
Keywords
Seismic ambient noise, Retrieving diving P wave, Polarization methods, Cross coherence, Green&rsquo, s Functions, Virtual sources and receivers, Passive seismic methods