شناسایی سنگ شناسی ها با استفاده از مدلسازی فیزیک سنگی در یکی از مخارن کربناته ایران

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1427-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه امیرکبیر، تهران ، ایران
2استاد بازنشسته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و استاد دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3مدیر توسعه و تحقیق نرم افزارهای فیزیک سنگ، شرکت CGG
4دانشکده نفت، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
مدلسازی فیزیک سنگی یکی از روش های موثر برای پیش بینی خواص کشسان می باشد. پیش بینی سرعت های لرزه ای در سنگ های کربناته به دلیل وجود ناهمگنی و پیچیدگی ساختار منافذ از سنگ های آواری دشوار تر است و شکل منافذ یک فاکتور مهم در سنگ های کربناته محسوب میشود. بنابراین توسعه بک مدل فیزیک سنگی با تعیین کستره مختلفی از شکل منافذ و تخلخل در سنگ های کربناته امری ضروری است. در این مقاله برای پیش بینی سرعت های تراکمی و برشی، چگالی، مقاومت صوتی و نسبت پوآسون از مدل ژو و پین استفاده شد. در نهایت برای اطمینان از دقت مدل فیزیک سنگی استفاده شده، خواص کشسان پیش بینی شده با خواص کشسان اندازه گیری شده، مورد مقایسه قرار گرفت و سنگ شناسی های مختلف توسط نمودار های متقاطع شناسایی شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Detecting Lithologies Using Rock physics Modeling in an Iranian Carbonate Reservoir
Authors
Mahdi Maslehat, Abdolrahim Javaherian, Mohamad Reza Saberi, narges Ahangarian
Abstract
Rock physics modeling is an efficient approach to predict elastic properties. Prediction of seismic velocities is more difficult in carbonates compared with clastics because of carbonates heterogeneities due to their complex pore structure. Pore shape appears to be the dominant factor in carbonate rock physics. Therefore, to adequately characterize carbonate reservoir rocks, it is critical to developing a rock physics model capable of handling different pore types. In this study, Xu and Payne’s model were used to predict P- and S-wave velocities, density, acoustic impedance, and Poisson’s ratio to discriminate lithologies in a carbonate reservoir. Besides, predicted elastic properties are compared with measured ones. Accordingly, to be sure that predicted parameters of the model are accurate, different lithologies as limestone, dolomite, and shale have been identified by such comparison and cross-plot analysis.
Keywords
Rock physics, Xu and Payne model, elastic properties, Carbonate rocks