امکان‌سنجی استفاده از نرم‌افزار PRESTo به منظور سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه با رویکرد تخفیف خسارات ناشی از زلزله در مناطق نفت‌خیز

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 1428-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
هدف اصلی مطالعه انجام شده، ارزیابی و امکان‌سنجی استفاده از سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه در منطقه تهران، توسط نرم‌افزار PRESTo و با استفاده از داده‌های شتاب‌نگاری مربوط به شبکه مدیریت بحران شهرداری تهران (TDMMO)، است. در این مطالعه، قابلیت هر چه بیشتر ایستگاه‌های شتاب‌نگاری این شبکه در شهر تهران، برای هشدار سریع زمین‌لرزه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. لذا به منظور دستیابی به این امکان‌سنجی، از داده‌های زمین‌لرزه‌های ثبت شده توسط شبکه TDMMO از سال 2009 تاکنون در محدوده تهران و با بزرگای بیشتر از 4.0 در مقیاس محلی، استفاده خواهد شد. لذا با توجه به ضرورت و اهمیت تاسیسات انتقال نفت و گاز به عنوان شریان‌های حیاتی و حساس، خصوصا جنبه امنیتی آنها و به ویژه آسیب‌پذیری آنها در برابر زمین‌لرزه، و با توجه با اینکه این‌گونه تاسیسات را به صورت مدفون اجرا می‌نمایند، از پتانسیل سامانه هشدار سریع زلزله می‌توان در جهت جلوگیری از آسیب‌های ثانویه زلزله و قطع خودکار خطوط انتقال نفت و گاز قبل از رسیدن امواج مخرب زلزله به تاسیسات به ویژه در مناطق نفت‌خیز جنوب از جمله خوزستان که از پتانسیل لرزه‌ای بالایی برخوردار است، استفاده نمود.
کلیدواژه ها
 
Title
The feasibility of using the PRESTo as earthquake early warning system With an approach to reducing earthquake damage in oil rich regions
Authors
seyed soroush enferadi, zaher hossein shomali
Abstract
The main objective of this study is the evaluation and feasibility of using of an earthquake early warning system in the Tehran region i.e. PRESTo package (PRobabilistic and Evolutionary early warning SysTem) and using the acceleration dataset of the TDDMO network (Tehran Disaster Mitigation and Management Organization). In this study, the capabilities of the accelerator stations of this network in Tehran will be evaluated for earthquake early warning. Therefore, in order to achieve this feasibility, data from earthquakes recorded by the TDMMO network will be used from 2009 to 2018 occurred around Tehran area with a magnitude greater than 4.0 on a local scale. Therefore, given the necessity and importance of facilities for the transfer of oil and gas as vital and sensitive arteries, especially their security aspect, and in particular their vulnerability to earthquakes, and given the fact that these facilities are buried, the potential of the warning system The rapid earthquake is used to prevent secondary earthquake damage and to cut off oil and gas transmission lines before the earthquake devastating waves reach the facilities, especially in southern oil fields, including Khuzestan, which has high seismic potential.
Keywords
Earthquake Early Warning System، PRESTo، The Acceleration Dataset، Tehran Disaster Mitigation and Management Organization, Oil and Gas Installations