تخمین فشار منفذی با تلفیق داده های لرزه ای و نگارهای چاه پیمایی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
کد مقاله : 1430-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک ،تهران، ایران
2موسسه ژئوفیزیک، تهران،ایران
چکیده
فشار منفذی از جمله پارامترهای مهم در بحث اکتشاف و حفاری صنعت نفت می باشد. آگاهی از وضعیت استرس، شرایط زمین شناسی و فشار های زیر سطحی برای اطمینان از پایداری چاه و بهینه سازی پروسه حفاری ضروری است. روشهای اندازه گیری مستقیم فشار منفذی و استفاده از نگارهای چاه مستلزم حفر چاه بوده و فقط در ناحیه ی اطراف چاه دارای دقت بالا هستند. استفاده از داده های لرزه ای تنها روشی که می تواند فشار منفذی را در مرحله ی قبل از حفاری پیش بینی کند .برای محاسبه ی فشار روباره از داده های سرعت و چگالی چاههای موجود و رابطه ی گاردنر استفاده شد. از رابطه ی باورز تنش موثر محاسبه شده و در نهایت از تفاضل فشار روباره و تنش موثر ، فشار منفذی بدست آمد. روش دیگر برای تخمین فشار منفذی استفاده ی مستقیم از مقاومت صوتی می باشد که نتایج اعتبار سنجی نشان دهنده ی مناسب بودن این روش است.
کلیدواژه ها
 
Title
Pore pressure prediction from seismic data and Well logs
Authors
Esmaeil Dehghan, majid Nabi bidhendi
Abstract
An accurate prediction of the sub-surface pore pressures is a necessary requirement to safely, economically and efficiently drill the well required to test and produce oil and natural gas reserves. An understanding of the pore pressure is a requirement of the drilling plan in order to choose proper casing points and design a casing program that will allow the well to be drilled most effectively and maintain well control during drilling and completion operations. The purpose of this study is to develop a pore pressure prediction strategy for an oil field in Iran. the basic concepts used in pore-pressure prediction are defined, and the way in which pore pressure can be estimated using velocity measurements is explained. A predrill estimate of pore pressure can be obtained from seismic velocities using a velocity to pore pressure transform calibrated with offset well data..another way to estimate of pore pressure is use directly from acoustic impedance
Keywords
Pore Pressure, Effective Pressure, Bowers Method, Inversion, Acoustic impedance