استفاده از مانده تانسور فاز و تانسور مقاومت‌ویژه ظاهری برای پایش زمان‌تأخیری ساختار مقاومت‌ویژه یک منطقه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
کد مقاله : 1437-NIGS
نویسندگان
1mmontaha@ut.ac.ir
2گروه علوم زمین، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
پایش چگونگی گسترش شکستگی‌ها در ناحیه گسیختگی یک زلزله و یا در نواحی که استخراج ذخایر غیر متعارف صورت می‌گیرد (مثل سیستم‌های زمین‌گرمایی ارتقا یافته که در آنها با تزریق حجم عظیمی از سیال، نفوذپذیری زمین ارتقا می‌یابد) بسیار حائز اهمیت است؛ به این علت که جهت میدان تنش وارد شده تعیین، مکان‌یابی چاه‌های استخراجی و نهایتا تولید انرژی بهینه می‌گردد. در این مقاله با فرض آنکه هریک از فرآیندهای زمین‌شناسی و مهندسی‌مخزن ذکر شده در بالا موجب ناهمسانگرد شدن مقاومت‌ویژه الکتریکی زیر سطح زمین ‌شود، کارآیی مانده تانسورهای فاز و مقاومت‌ویژه ظاهری در پایش ساختار مقاومت‌ویژه یک منطقه، ارزیابی می‌گردد.
کلیدواژه ها
 
Title
An application of phase and apparent resistivity tensor residuals for time-lapse monitoring of the subsurface electrical resistivity
Authors
man mon, Alireza Mahallati
Abstract
Monitoring fracture developments in the rupture area of an earthquake or unconventional energy reservoirs (ex: enhanced geothermal systems (EGS), where massive fluid injection enhances ground permeability) are crucial to determine the stress field direction and optimize well placement and energy production. Assuming that seismic and geoengineering processes leave an electrically anisotropic volume in their corresponding damage zones, we investigate the time variation of apparent resistivity (RT) and phase tensor (PT) residuals for MT monitoring purposes. Examples of anisotropic layered earth structures as well as a synthetic model of an active fault zone becoming electrically anisotropic after the earthquake are investigated.
Keywords
monitoring, Geoelectrical structure, Magnetotelluric, Phase tensor, Apparent resistivity tensor, Electrical anisotropy