استفاده از نشانگرهای لرزهای برای شناسایی گلفشان در دشت گرگان

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 1438-NIGS
نویسندگان
1اکتشاف -معدن نفت ژئوفیزیک-دانشگاه شاهرود-شهر شاهرود.ایران
2عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک
3دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
4دانش آموخته
چکیده
گلفشان ها از عوارض مهم مورفولوژیکی محسوب میشوند که عامل اصلی بهوجود آورندهی آنها گازهایی هستند که
در قسمت تله های نفتی تجمع پیدا کردهاند, و در اثر تجمع گازها باعث حرکت رو به باالی آنها میشوند.گلفشانها
معمولا در مناطقی رخ میدهند که توالی های آن از نظر سن زمینشناسی معموال جوان باشند. گلفشان ها معموال با
ذخایر گازی در ارتباط هستند. به همین خاطر شناسایی ساختار گلفشانها بر روی مقطع لرزهای برای شناسایی
ساختار مخزن الزم است. در این مقاله تصور براین است که بر روی یکی از خطوط لرزهای دشت گرگان نشانه هایی از
باال آمدگی گل به صورت دیاپیر وجود دارد. که ما با استفاده از چند نشانگرلرزهای به بررسی مقطع پرداختیم. که در
نهایت با بررسی نشانگرهای لرزهای پوش ردلرزه - فازلحظه ای - فرکانس لحظه ای وbias Remove احتمال وجود
گلفشان در منطقه مورد مطالعه در ارتباط با ساختارهای نفتی وجود دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Use of seismic attribute to identify mud volconism in Gorgan plain.
Authors
fatemeh azadbakht, Mehrdad Soleimani Monfared, Amin Roshandel Kahoo, Ali Radfar
Abstract
Mud volconism are major morphological complications, the main cause of which is the gases
that traps in structures, and they move upwards due to the accumulation of gases. Mud
volconism usually occur in areas where its sequences are usually young in period of geologic
age. Mud volconism are usually associated with gas reservoir. Therefore, the identification of
the structural of mud volconism on a seismic section is necessary to identify the structural of the
reservoir. In this paper, it is assumed that on one of the seismic lines of Gorgan plain there are
signs of the uplift of the mud in the form of a diaper. We analyzed cross sections using a some
seismic attribute. Which is finally evaluated by seismic attribute, Envelope, Instantaneous
phase, Instantaneous frequency and Remove bias, there is a possibility of the presence of mud
volconism in the study area in relation to petroleum structures.
Keywords
Mud volconism, seismic data, Gorgan plain, Seismic Attribute, Fault, Diaper