مغناطیس سنجی هوابرد با پهپاد(مطالعه موردی، معدن بابا-علی همدان)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 52-54 (3)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1453-NIGS
نویسندگان
1گروه معدن- دانشکده مهندسی-دانشگاه کردستان-سنندج-کردستان-ایران
2مهندسی معدن، دانشکده مهندسی ، دانشگاه کردستان ، هیئت علمی
چکیده
اخیراً استفاده از پهپاد در زمینه برداشت‌های مغناطیس‌سنجی هوابرد مورد توجه ژئوفیزیکدانان قرارگرفته است. یکی از مشکلات عمده در زمینه مغناطیس‌سنجی با استفاده از پهپاد، ساختار مغناطیس‌سنج‌ها می‌باشد. آن‌ها غالباً اندازه بزرگ، وزن زیاد و مصرف انرژی بالایی دارند. در این تحقیق یک حسگر ممز که بسیار سبک، کم وزن، کوچک و نسبتاً دارای حساسیت مناسبی است، بر روی پهپاد چند موتوره نصب شده است. سپس برداشت‌هایی بر روی یکی از ذخایر کشف شده معدن بابا علی همدان انجام شده است. نتایج بدست آمده با نتایج برداشت‌های زمینی مغناطیس‌سنج پرتون و حسگر ممز مقایسه شده‌اند. این مقایسه توانایی بسیار خوب مغناطیس‌سنجی هوابرد با استفاده از پهپاد و این نوع از حسگرها را به اثبات رسانده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Aeromagnetic with UAV, a case study on Baba-Ali of Hamedan
Authors
Hashem Shahsavani, Hashem Shahsavani
Abstract
Recently, the aeromagnetic with Unmanned Aerial Vehicle (UAV) has been interested in by the geophysicists. The structure of magnetometers is one of a barrier of applying UAV for the aeromagnetic. The magnetometers are almost big in size, heavy, and have high power consumption. In this research, a Micro Electro Mechanical System (MEMS) sensor with lightweight, small in size and low power consumption has been installed on a multi-rotor UAV. Then a survey on one of Baba-Ali ore deposit of Hamedan has been performed. The obtained results have been compared with the result of the terrestrial proton magnetometer and MEMS results. The comparison reveals the high potentials of aeromagnetic with UAV and MEMS sensors.
Keywords
UAV, Magnetometry, Airborne, sensor, MEMS, magnetic field