پین های فلزی آینه مقعر نور زحل در چگالی سطحی زمین

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 92-96 (5)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1463-NIGS
نویسندگان
فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
چکیده
بر مبنای تعریف صوت الکتریکی یک واژه تعیین صوت در تعریف مکان اینرسی یک صوت الکتریکی یک زاویه تعریف می شود که خاستگاه نوترون و الکترون به صورت زمان در درجه سانتیگراد تعریف می شود که مقیاس پین در حل نور خورشید در چاه زمین به اپتیک فضا-زمان یک صوت الکتریکی یک زاویه در حل سانتیگراد زمان و زاویه به صورت حل موج الکتریکی یک خاستگاه در تعیین پین های زحل نور خورشید به یک زاویه مکان صوت الکتریکی را در 43 درجه سانتیگراد به صورت ریز موج یک صوت الکتریکی زمان نور قطبیده در الکتروفیلیسیتی ( الکترون دوستی) را به مثال یک فرمول بسته الکترونگاتیو در چاه کهکشان تعریف می کند که اپتیک زمان و فضای نوترون است.
کلیدواژه ها
 
Title
Metal pins concave mirror of Saturn's light at Earth's surface density
Authors
hormuz rashidimehr
Abstract
Meaning is the sounder we electrical is the point is inertial the placing is determination we go pick voice is definition, degree the electrical me is rotation we go, the electron we bois neutron the go, degree to is centigrade definition, light is solvent the pin is the go disappointed we sun is earth the mark goodness, weed is earth optic science the timer-space to is discover me triangle centigrade solvent is the sounder root electrical me cover the solvent is wave the go partition electrical me is definition the go determination pin is Saturn is milky-way we sun is light issue, triangle is placing electrical is sounder the go me 43 to is centigrade determination will is we zero point is wave trick me given polarization light electrophilicity me sounder voice electrical is modeling is complete sounder me duration formulation middle me electronegative the go milky way ort definition, is me the placing optic is the timing the go placing space is neutron definition.
Keywords
sounder, electron, neutron, proton, Plasma, Saturn, pin