ارزیابی و اعتبار‌سنجی بهره‌گیری از سیستم PRESTo به‌منظور سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه در شهر تهران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1475-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
سامانه‌های هشدار سریع زمین‌لرزه مادامی که با آموزش صحیح و آمادگی مناسب جمعیت همراه باشند، ابزاری کارآمد و درخور جهت تخفیف و تقلیل سطح آسیب‌های ناشی از حوادث لرزه‌ای در کلان‌شهرها می‌باشند. شبکه شتاب‌نگاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران (TDMMO)، با در اختیار داشتن بیش از 10 ایستگاه شتاب‌نگاری نصب شده در سطح شهر تهران و 4 ایستگاه نصب‌شده در مناطق مستعد لرزه‌ای اطراف آن، بستر و زیرساخت مساعدی را جهت بهره‌مندی از سامانه‌های هشدار سریع زمین‌لرزه وضع و تکوین نموده است. در این مطالعه، وارسی و امکان‌سنجی استفاده از سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه در تهران، با ادغام شبکه شتاب‌نگاری TDMMO و بستر نرم‌افزاری سیستم PRESTo بدست آمده است. عملکرد سامانه هشدار زودهنگام TDMMO-PRESTo، با آزمایش بر روی 10 زمین‌لرزه بزرگی که در طی یک دهه گذشته در گستره تهران به وقوع پیوسته است، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه اذعان می‌دارد که به‌لحاظ تئوری، ماحصل اتکا به سامانه TDMMO-PRESTo، حصول زمان‌های هشدار (Lead Time) مورد اعتماد در حدود 10-1 ثانیه و حداکثر زمان هشدار 15 ثانیه برای گستره وسیعی از شهر تهران خواهد بود. علاوه بر این، برای زمین‌لرزه‌های بزرگ (M≥6) و در صورت برخورداری از یک شبکه متراکم ایستگاهی، این زمان‌های هشدار، ثانیه‌هایی طلایی جهت مدیریت بر بحران‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه خواهد بود.
کلیدواژه ها
 
Title
Exploring the feasibility of the PRESTo as earthquake early warning system in Tehran
Authors
seyed soroush enferadi, Zaher Hossein Shomali
Abstract
When accompanied by appropriate training and preparedness of a population, Earthquake Early Warning Systems (EEWS) are effective and viable tools for the reduction of societal exposure to seismic events in metropolitan areas. Tehran Disaster Mitigation and Management Organization Accelerometric Network, TDMMO, with more than 10 accelerometric stations installed throughout Tehran and 4 stations installed over all the active seismic zones, has provided a suitable platform for the use of earthquake early warning systems. In this work, the feasibility study for EEWS in Tehran obtained by the integration of the TDMMO and the software platform PRobabilistic and Evolutionary early warning SysTem (PRESTo). The performance of the TDMMO-PRESTo EEWS assessed by testing it using real strong motion recordings of 10 of the largest earthquakes that occurred during the last 10 years in the Tehran region. The results indicate that the TDMMO-PRESTo EEWS could basically provide for wide Tehran areas reliable alert messages within about 1 to 10 s and maximum lead times of about 15 s. In case of large events (M>6.0) and having a dense station network, this amount of lead time would be sufficient for taking basic protective measures.
Keywords
Earthquake early warning system, PRESTo, acceleration data, TDMMO