توموگرافی تضعیف پساموجها (QC-1) در شمال و شمالغرب فلات ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1478-NIGS
نویسندگان
1فارغ التحصیل موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2rezapour@ut.ac.ir
چکیده
در این مطالعه جهت تعیین ساختار تضعیف، از شکل موج های زمین لرزه های رخ داده در شمال و شمالغرب فلات ایران که توسط ایستگاه های متعلق به شبکه مرکز لرزه نگاری کشوری و شبکه باندپهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در فاصله زمانی 2010 تا 2016 ثبت شده بود، استفاده گردید. ابتدا ضریب کیفیت پساموجها به روش تک پراکنش به عقب محاسبه گردیده سپس توزیع دوبعدی تضعیف پساموجها در 9 باند بسامدی با بسامدهای مرکزی 0/1 تا 16 هرتز بدست آمد. نتایج حاصل از توموگرافی نشان داد که مناطق آتشفشانی سهند و دماوند، محدوده گسل شمال تبریز و شمالغرب زاگرس جزو مناطقی هستند که دارای تضعیف بالایی نسبت به نقاط دیگر میباشند. همچنین نتایج نشان میدهد که البرز شرقی نسبت به البرز غربی دارای تضعیف بیشتری میباشد که با لرزه خیزی بالای البرز شرقی نسبت به البرز غربی همخوانی دارد. کمترین میزان تضعیف مربوط به زون سنندج-سیرجان می باشد که با لرزه خیزی کمتر این منطقه همخوانی خوبی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Coda-waves attenuation tomography in the North and Northwest of the Iranian plateau
Authors
reza emami, mahdi rezapour
Abstract
In this study, in order to determine the attenuation structure, the waveforms of earthquakes occurred in the north and northwest of the Iranian Plateau and were recorded by stations belonging to the ISC and IIEES networks between 2010 and 2016. At first, the quality factor of coda waves was estimated by the Single-Back Scattering method then the two-dimensional attenuation distribution of the coda-waves was estimated in 9 frequency bands with central frequencies of 0.1 to 16 Hz. The results of tomography showed that the Sahand and Damavand volcanic regions, North of Tabriz fault zone and Northwest of Zagros are among the areas with high attenuation compared to other regions. Also, the results show that the eastern Alborz is more attenuated than the western Alborz, which is consistent with the high seismicity of the eastern Alborz compared to the western Alborz. The lower attenuation is related to the Sanandaj-Sirjan Zone (SSZ) which is in good agreement with lower seismicity of this area.
Keywords
attenuation, Tomography, Coda waves, Single-Back-Scattering Method, North and Northwest of the Iranian Plateau