بررسی پویایی زمینساختی خوزستان به کمک تحلیل فرکتالی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1486-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه خلیج فارس دانشکده علوم پایه گروه ژئوفیزیک
2ژئوفیزیک،علوم پایه،دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران
چکیده
تحلیل فرکتالی یکی از روش های مناسب جهت تعیین پویایی زمین ساختی، بلوغ ساختاری و ناهمگونی لرزه ای می باشد. با استفاده از هندسه فرکتالی می توان توزیع نامنظم عوارض زمین شناسی را به صورت کمی بررسی نمود. در این نوشتار از روش مربع شمار برای اندازه گیری بعد فرکتالی گسل های فعال، آبراهه ها و زمین لرزه های رخ داده در منطقه طی سال های 1900-2019 استفاده شده است. برای این منظور کل منطقه به 16 زیرپهنه تقسیم شده و با استفاده از نمودار لگاریتم-لگاریتم میزان بعد فرکتال در هر پهنه محاسبه شده است. محاسبه بعد فرکتال گسل های فعال، آبراهه ها و زلزله های رخ داده در پهنه ی خوزستان، نشان دهنده کاهش پویایی زمین ساختی از خاور و شمال خاور به سمت مرکز و جنوب می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of Khuzestan tectonic dynamics by fractal analysis
Authors
mahshid fadami, shobeir ashkpoor motlagh, saeed zarei
Abstract
Fractal analysis is one of the most appropriate methods for determining the quantitative level of tectonic activity, structural maturity and the degree of heterogeneity of seismicity. In this paper, the fractal dimension, obtained by the box-counting method as the most general approach for the calculation of active faults, streams and the epicentral earthquakes which occurred from 1900 to 2019. For this purpose, the whole area is divided into 16 zones by Log-Log graph and then the fractal dimension of each zone is calculated. Fractal dimension calculation of active faults, streams and earthquakes occurring in Khuzestan zone, indicates a decrease in tectonic activity from east to northeast towards the center and south.
Keywords
Fractal Analysis, Tectonic activity, Active faults, Earthquake