واکاوی آماری، ترمودینامیکی و سینوپتیکی بارش های سنگین ایستگاه هواشناسی خدابنده(قیدار)

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1493-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا
2ریس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی ، شهرستان خدابنده
3کارشناس هواشناسی همدیدی
چکیده
در این پژوهش، مقدار بارش سنگین و الگوهای جوی موثر در رخداد آن در ایستگاه‌ هواشناسی خدابنده(قیدار)، طی دوره آماری 1994 تا 2017 شناسایی و تحلیل شد. با توجه به نتیجه به دست آمده، بارش سنگین روزانه در ایستگاه هواشناسی قیدار 31.46 م.م به دست آمد که در دوره ی 24 ساله، 22 مورد شناسایی شد. نمودارهای اسکیوتی و شاخص های ناپایداری در پژوهش نشان داد که ناپایداری ها از سطح زمین تا ترازهای میانی جو برقرار بوده است. دو الگوی غالب در ریزش بارش های سنگین ، الگوی بلاکینگ و الگوی ناوه ی بلند می باشد که در هر دو الگو، مکان و نحوه ی قرارگیری پرفشار جنب حاره در جنوب ایران و عربستان، باعث گسترش و کشیدگی ناوه تا میانه های دریای سرخ شده است. کشیدگی ناوه تا عرض های پایین باعث فرارفت هوای سرد عرض های بالا به داخل ناوه شده و انتقال رطوبت از دریای سرخ به داخل ناوه توسط پرفشار جنب حاره ای واقع در جنوب ایران و عربستان، موجب تقویت و ناپایداری شدید دینامیکی در ترازهای میانی جو شده است. هم چنین در تراز دریا نیز در هر دو الگو کم فشارهای سطحی حاکم بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Statistical, thermo-dynamic and synoptic analysis of heavy precipitation at Khodabandeh (Qeydar) Meteorological Station
Authors
abazar Esmaili mahmoudabadi, Moharram Ali Imani Almalu, Majid Nasiri Qeydari
Abstract
In this study, the amount of heavy rainfall and the effective atmospheric patterns in its occurrence at Qeydar Meteorological Station during the period 1994 to 2017 were identified and analyzed. According to the results, daily heavy rainfall at Khodabandeh(Qeydar) Meteorological Station was 31.46 mm and 22 cases were identified during the 24 year period. Skew-T diagrams and instability indices in the study showed that instabilities existed from the ground level to the middle levels of the atmosphere. The two dominant patterns in heavy rainfall fall are the blocking pattern and the long Trough pattern, which in both pattern, location and mode of subtropical high pressure in southern Iran and the Saudi Arabia, extend and extend the shale to the middle of the Red Sea. Extending the Trough to low latitudes has caused the cooling of high latitude into the Trough and the transfer of Humidity from the Red Sea into the Trough by tropical high pressure in southern Iran and Saudi Arabia has caused strong dynamic instability in atmospheric middle levels. Also in sea level in both low-pressure pattern surface is dominant.
Keywords
Heavy rainfall, blocking, long Trough, low surface pressure, Khodabandeh (Qeydar) Meteorological station