برآورد عمق بی هنجاری های مغناطیس هوابرد منطقه بصیران به روش واهمامیخت ورنر

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1499-NIGS
نویسندگان
1عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن
2ژئوفیزیک، مرکز علوم کاربردی جهاد دانشگاهی، شهید بهشتی
چکیده
در این مقاله با استفاده از تحلیل داده های مغناطیس سنجی هوابرد منطقه بصیران به روش واهمامیخت ورنر (Werner Deconvolution) به بررسی وضعیت پی سنگ مغناطیسی و تخمین عمق رسوبات پرداخته شده است. برای تخمین عمق داده های پتانسیل از روش های مختلفی از جمله روش های خودکار مانند واهمامیخت اویلر، واهمامیخت ورنر، سیگنال تحلیلی و روش طیف توان استفاده می شود که هر کدام از آنها در عمل با مزایا و معایبی همراه است. تئوری روش واهمامیخت ورنر مبتنی بر فرم تقسیم تابع میدان است که برای تحلیل منشا های دوبعدی از قبیل دایک نازک و همبری های زمین شناسی طراحی و ابداع شده است. صحت تعداد زیاد پاسخ های محاسبه شده در این روش وابسته به میزان نوفه داده ها، تغییرات ارتفاع برداشت داده ها و اثرات تداخلی آنومالی های مجاور است. توزیع و پراکندگی عمق های برآورد شده به روش ورنر برای ساختارهای مغناطیسی در منطقه بصیران از سطح زمین در غرب منطقه تا عمق 1200 متر در شرق (دامنه شاه کوه) می باشد که در مقایسه با نتایج حاصل از دیگر روشها مانند واهمامیخت اویلر متفاوت می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Depth estimation of aeromagnetic anomalies in Basiran area, using Werner Deconvolution
Authors
Gholam- Abbas Fanaee-Kheirabad, Mohammad Mohammadzadeh Moghaddam
Abstract
The primary objectives in many aeromagnetic surveys are generally to determine the depth and structural configuration of the magnetic basement. Non-uniqueness is a fundamental problem in any type of potential field interpretation. The Werner method was introduced in 1953 as an interpretation method that was able to separate an anomaly from the interference caused by adjoining anomalies. Werner proposed a method for interpreting overlapping effects of nearby anomalies if they can be interpreted as attributable to thin sheets. The depth estimation Results obtained by applying Werner Deconvolution method in Basiran area show the depth ranges between 200-1500 meters that is to some extent more than the other previous results such as Euler Deconvolution method.
Keywords
Werner Deconvolution, Aeromagnetic, Basiran, depth estimation, Magnetic Basement, South Khorasa