مدل سازی تئوری توابع ادمیتنس و کوهرنس لیتوسفر

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1504-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
ضخامت الاستیک لیتوسفر یکی از پارامتر های مهم در تعیین خواص و ویژگی های زمین شناختی پوسته و نیز رفتار رئولوژیکی آن می‎باشد که می توان با استفاده از داده های توپوگرافی و آنومالی های گرانی آن را محاسبه و مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش به مدل سازی تئوری دو تابع ادمیتنس (admittance) و کوهرنس (coherence) که توابعی بنیادین در تخمین ضخامت الاستیک لیتوسفر هستند پرداخته می شود. با در نظر گرفتن فرض های اولیه در مورد پارامتر هایی همچون ضخامت الاستیک صفحه ، نرخ بارگذاری و نیز میزان همبستگی بین دو رژیم بارگذاری سطحی و زیر سطحی اعمال شده بر صفحه مورد مطالعه و با استفاده از روش های طیفی مقدار این دو تابع را محاسبه و ترسیم کرده و ارتباط آن ها با دو تابع ادمیتنس و کوهرنس و نحوه تغییرات آنها را مورد بررسی قرارخواهیم داد.
کلیدواژه ها
 
Title
Theoretical modeling of the Admittance and Coherence functions
Authors
Samira Ghalenovi, Vahid E. Arestani
Abstract
Lithospheric elastic thickness is one of the most important parameters in determining geophysical and geographical properties as well as rheological behavior of the crust which is calculated and investigated using gravity anomaly and topography data. We will have a short view on analytic modeling of these two functions, admittance and coherence, which are used to estimate Te. It is usually common to consider initial assumptions for parameters such as elastic thickness, loading ratio and the correlation between surface and subsurface loading regimes. We will use spectral techniques to calculate the admittance and coherence functions in order to investigate the relationship between those parameters and the desired functions.
Keywords
elastic thickness, lithosphere, Rheology, Gravity, spectral methods