واکاوی ترمودینامیکی-همدیدی بارش سنگین دی ماه 1398 جنوب و جنوب شرق ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1511-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا
2دانشجوی کارشناسی ارشد شهید بهشتی
چکیده
در مقاله حاضر به بررسی بارش سنگین رخ داده در دی ماه 1398 در جنوب و جنوب شرق ایران پرداخته شده است. در این دوره، ایستگاه های قشم با 215.3 ، مهرستان (سیستان و بلوچستان) با 163.5 و بندرعباس با 161.2 م.م بیشترین بارش را داشته اند. طی سه روز، از 38 ایستگاه مورد بررسی، 11 ایستگاه بارش بیش از 100 م.م را ثبت کرده اند. نمودارهای اسکیوتی، نشان از ناپایداری جو منطقه ازسطح زمین تا ترازهای بالا را نشان می دهد. مقدار شاخص های ناپایداری نیز تایید کننده ی همین موضوع می باشد. همچنین نقشه های همدیدی نشان داد که یک سامانه بلاکینگ امگایی شکل در غرب اروپا استقرار یافته است. هوای سرد عرض های بالا از یال شرقی این بلاکینگ که به صورت ناوه ی عمیق تا عرض های پایین نیز کشیده شده است فرارفت شده است. در ترازهای پایین، سامانه ی سودانی به سمت شمال حرکت کرده و تبدیل به یک سامانه ی دینامیکی شده و یک مرکز همگرایی را بر روی دریای سرخ ایجاد کرده است که زبانه ی این کم فشار از روی عربستان تا خلیج فارس کشیده شده است. منابع رطوبتی در این روز بیشتر از دریای سرخ، عمان، خلیج فارس بوده است. منفی بودن شاخص PNA ، باعث گسترش جت قطبی تا عرض های پایین شده است. دیگر شاخص های دور پیوندی نیز در ایجاد بارش سنگین نقش مهمی داشته اند.
کلیدواژه ها
 
Title
Thermodynamic-Synoptic Analysis of Heavy Precipitation in South and South East of Iran January, 2020
Authors
abazar Esmaili mahmoudabadi, parisa amini
Abstract
The present paper investigates heavy rainfall occurring in south and south east of Iran in January, 2020. During this period, Qeshm stations with 215.3, Mehristan (Sistan and Baluchistan) with 163.5 and Bandar Abbas with 161.2 mm had the highest rainfall. Within three days, of the 38 stations surveyed, 11 stations recorded more than 100 mm precipitation. The skew-T diagrams show the instability of the area's atmosphere from ground level to high levels. The amount of volatility indicators also confirms this. Synoptic maps also showed that an Omega blocking system was deployed in Western Europe. Cold weather high latitudes from the eastern edge of this blocking, which is also stretched deep into low latitudes. In the lower levels, the Sudanese system has moved northwards, becoming a dynamic system, creating a convergence center on the Red Sea that extends from the Arabian Peninsula to the Persian Gulf. Humidity has been higher in the days than in the Red Sea, Oman, and the Persian Gulf. The negative PNA index has caused the polar jet to expand to low latitudes. Other cross-linking indices have also played an important role in producing heavy rainfall.
Keywords
Heavy rainfall, blocking, long Trough, low surface pressure, PNA Index, South and South East of Iran