بررسی روند تغییرات و پیش بینی برف مرز مازندران در فصل زمستان

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1520-NIGS
نویسندگان
1رئیس گروه تحقیقات ، هواشناسی مازندران، ساری، ایران
2کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
3کارشناس گروه تحقیقات، هواشناسی مازندران، ساری، ایران.
4عضو هیات علمی پژوهشکده علوم جو سازمان هواشناسی کشور
5رئیس اداره رادار هواشناسی،هواشناسی مازندران،ساری، ایران
چکیده
تخمین صحیح توزیع فضایی برف یکی از ضروریات برای برنامه‌ریزی‌های تأمین آبی و در مدیریت بحران در هنگام سیل برای برآورد تاب‌آوری منطقه بسیارکاربردی است. در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در سطوح برفی به علت تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف ایران اتفاق افتاده که مازندران از این قاعده مستثنی نبوده است. در این پژوهش از فناوری سنجش‌ازدور به منظور بررسی تغییرات برف مرز استان مازندران در فصل زمستان در یک دوره 18 ساله از سال 1380 تا پایان 1397 پرداخته شد، داده‌های اقلیمی شبیه سازی شده استاندارد سازمان زمین شناسی آمریکا که برای تغییرات اقلیمی 1472 تهیه گردید، سپس پیش‌بینی روند تغییرات برف مرز استان برای فصل زمستان با استفاده از مدل شبکه عصبی MLP انجام و میزان تغییرات آن نسبت به زمان حال محاسبه گردید. با استفاده روش منحنی ROC دقت مدل برای این فصل 50/98 درصد برای شبیه سازی برف مرز استان پیش بینی گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of Changes and Forecasting of winter Border Snow in Mazandaran
Authors
mohammad ali maleki, khalil gholam nia, Rahim yousefizadeh, Saviz Sehat kashani, Mehdi Pashaeian, Azita Amiri
Abstract
Correct estimation of snow spatial distribution is one of the requirements for water supply planning and in flood crisis management is very useful for estimating resilience of the area. In recent years, many changes in snow levels have occurred due to climate change in different regions of Iran, which Mazandaran has not been an exception to. In this study, remote sensing technology was used to study the changes of winter snow in Mazandaran province over a period of 18 years from 1380 to the end of 1397 , Simulated US Geological Standard Climatic Data for Climate Change 1472, Then, the forecast of winter border changes in the province for winter was performed using MLP neural network model and the amount of its changes compared to the present time was calculated. Using the ROC curve method, the accuracy of the model for this season was predicted 98.50% for simulating the province's border snow.
Keywords
Remote sensing, Climate changes, Processing satellite images, Snow Border, neural netw, Mazandaran Province